Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łuków

Nadleśnictwo Łuków

Przetarg "Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łuków"

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-11

Ogłoszenie nr 566842-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Nadleśnictwo Łuków

21-400 Łuków

Ławki 56A

+48 (25) 798 22 41

jacek.barej@warszawa.lasy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566842-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Nadleśnictwo Łuków

Regon: ---00000000000

ulica: Ławki

Numer domu: 56A

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 21-400

Miejscowość: Łuków

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: +48 (25) 798 22 41

e-mail: jacek.barej@warszawa.lasy.gov.pl

Fax: +48 (25) 798 22 73

Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_lukow/zamowienia_publiczne

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Inny (proszę określić):

Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_lukow/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy dostrarczyć do siedziby Zamawiającego ( osobiscie lub za pomocą operatora pocztowego)

Adres:

Nadleśnictwo Łuków, Ławki 56 A , 02 - 400 Łuków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

"Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łuków".

Numer referencyjny:

SA. 270. 2. 2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łuków polegających na bieżącej naprawie kruszywem naturalnym, łamanym, lub mieszanką kruszyw dróg o nawierzchni gruntowej. 3.2. Zakres podstawowy zadania obejmuje: 3.2.1. równanie dróg leśnych równiarką, 3.2.2. uzupełnienie (w niezbędnych przypadkach) kruszywem naturalnym, łamanym lub mieszanką kruszyw o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 3.2.3. profilowanie nawierzchni drogi (dwustronny spadek 3 %), 3.2.4. zagęszczenie nawierzchni drogi walcem. 3.2.5 Szacunkowy zakres zamówienia: 3 146 m3 kruszywa. 3.3. Szczegółowy zakres prac: 3.3.1 Leśnictwo Sarnów: równanie i uzupełnienie dróg 100,0 m3 kruszywa, 3.3.2. Leśnictwo Kujawy: równanie i uzupełnienie dróg 220,0 m3 kruszywa, 3.3.3. Leśnictwo Wojcieszków: równanie i uzupełnienie dróg 200,0 m3 kruszywa, 3.3.4. Leśnictwo Gułów: równanie i uzupełnienie dróg 340,0 m3 kruszywa, 3.3.5. Leśnictwo Korwin: równanie i uzupełnienie dróg 260,0 m3 kruszywa, 3.3.6. Leśnictwo Kryńszczak: równanie i uzupełnienie dróg 140,0 m3 kruszywa, 3.3.7. Leśnictwo Dąbrówka: równanie i uzupełnienie dróg 120,0 m3 kruszywa, 3.3.8. Leśnictwo Nowinki: równanie i uzupełnienie dróg 360,0 m3 kruszywa, 3.3.9. Leśnictwo Jagodne: równanie i uzupełnienie dróg 600,0 m3 kruszywa, 3.3.10. Leśnictwo Jata: równanie i uzupełnienie dróg 20,0 m3 kruszywa, 3.3.11. Leśnictwo Róża: równanie i uzupełnienie dróg 340,0 m3 kruszywa, 3.3.12. Leśnictwo Stoczek: równanie i uzupełnienie dróg 260,0 m3 kruszywa, 3.3.13 Leśnictwo Ławki: równanie i uzupełnienie dróg 186,0 m3 kruszywa.

II.5) Główny kod CPV

45233142-6

Dodatkowe kody CPV

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2020-11-30

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zakres ewentualnych usług i robót budowlanych zleconych w tym trybie będzie obejmował: 1 równanie dróg leśnych równiarką, 2 uzupełnienie (w niezbędnych przypadkach) kruszywem naturalnym, łamanym lub mieszanką kruszyw o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 3 profilowanie nawierzchni drogi (dwustronny spadek 3 %), 4 zagęszczenie nawierzchni drogi walcem. Zamówienie będzie mogło być zlecone dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego pod następującymi warunkami: 1) Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wyszczególnionych w pkt 6.1., 2) Wykonawca dopełni formalności opisanych w pkt 19 Rozdziału 1 SIWZ, 3) Wykonawca realizował roboty objęte zamówieniem podstawowym w terminie i z najwyższą starannością, 4) Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej Umowy, 10) Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia dodatkowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca musi spełnić warunki dotyczące sytuacji finansowej, tzn. że 6.2.2 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN; Wykonawca musi spełnić warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej, tzn. że 6.2.3 posiadają: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt 6.2.2. - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert (przedstawioną w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku). Wykonawca może przedstawić dokumenty podmiotów, na których zdolnościach finansowych polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku, polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania swoich zasobów w zakresie zdolności finansowej do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia (formularz zobowiązania znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 4A do Oświadczenia). Zobowiązanie takie powinno wynikać ze stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z danym podmiotem. Do takiego zobowiązania (lub innych dokumentów złożonych celem udowodnienia powyższych okoliczności) Wykonawca winien dołączyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podmiotów, na których zdolnościach finansowych polega, potwierdzającą spełnianie odnośnego warunku. 7.4.6. Na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w pkt. 6.2.3. - opłaconą polisę (polisę wraz ze stosownym dokumentem np. dowód wpłaty, transakcja bankowa, potwierdzające zapłatę składki), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (przedstawioną w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku). 7.4.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów, o których mowa w 7.4.6., może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej. Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 6 pkt. 6.2.2 - 6.2.3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 3)

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

6.2.1 posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej: 6.2.1.1 tzn. że wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy roboty budowlane o zakresie i złożoności porównywalnej z niniejszym zamówieniem (budowa, przebudowa lub naprawa dróg o nawierzchni z kruszywa naturalnego lub łamanego, o łącznej długości co najmniej 2 km), o wartości co najmniej obejmujące budowę lub przebudowę dróg, o wartości co najmniej 180 000 PLN brutto każda, 6.2.1.2 tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej: jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1186, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z poz.831) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. 6.2.1.3 tzn. że dysponują (lub będą dysponować) co najmniej następującymi maszynami, urządzeniami i pojazdami: 1) Minimum trzy samochody ciężarowe samowyładowcze o następujących parametrach: pojemność skrzyni ładunkowej co najmniej 8m3; 2) Równiarka samojezdna o następujących parametrach: moc co najmniej 74 kW; 3) Walec statyczny samojezdny o następujących parametrach: masa min. 15 ton; 4) Spycharka gąsienicowa o następujących parametrach: moc min. 74 kW; 5) Koparka o następujących parametrach: pojemność łyżki min. 0,6 m3; 1 Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w pkt 6.2.1., tj.: 7.4.1.1. warunku opisanego w punkcie 6.2.1.1. - "Wykaz wykonanych robót budowlanych", zawierający: nazwę i adres zamawiającego, rodzaj tzn. opis wykonanego zamówienia (sporządzony w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) i jego wartość, datę i miejsce wykonania (formularz wykazu znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 1 do Oświadczenia) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.4.1.1.1 Dowodami, o których mowa w pkt. 7.4.1. są: a) poświadczenie, referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów, o których mowa w lit. a); 7.4.1.1.2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w "Wykazie wykonanych robót budowlanych", zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 7.4.1.1. 7.4.1.1.3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 7.4.2. Na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego dotyczących oferowanych robót budowlanych - analizę sitową kruszywa, lub receptę laboratoryjną, wystawioną przez laboratorium drogowe w formie tabelarycznej lub graficznej potwierdzającą, że mieszanka kruszyw, którą Wykonawca zamierza użyć do realizacji zamówienia spełnia wymagania uziarnienia optymalnego i wskaźnika piaskowego określonych w dokumentacji projektowej. 7.4.3. Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 6.2.1.2. - "Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia" (formularz wykazu znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 2 do Oświadczenia), zawierający: informacje na temat posiadanych przez te osoby kwalifikacji zawodowych (sporządzonym w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) oraz wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca może w "Wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia" przedstawić osoby, którymi dysponują inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania Wykonawców dysponujących osobami wskazanymi w "Wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia", do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia (formularz zobowiązania znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 2A do Oświadczenia). Zobowiązanie takie powinno wynikać ze stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z danym podmiotem. 7.4.4. Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 6.2.1.3. - "Wykaz potencjału technicznego", zawierający: wykaz urządzeń technicznych (sporządzony w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) oraz informację o podstawie dysponowania tymi zasobami (formularz wykazu znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 3 do Oświadczenia). Wykonawca może w "Wykazie potencjału technicznego" przedstawić narzędzia, maszyny i urządzenia, którymi dysponują inne podmioty, na których potencjale technicznym polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na potencjale technicznym innych podmiotów, winien przedstawić również dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązanie podmiotu dysponującego potencjałem technicznym do udostępnienia swojego potencjału technicznego wskazanego w "Wykazie potencjału technicznego", wraz z deklaracją oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia (formularz zobowiązania znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 3A do Oświadczenia). Zobowiązanie takie powinno wynikać ze stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z danym podmiotem. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 6 pkt. 6.2.1 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 7.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Rozdziale III SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. niniejszej SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 7.4.8. Odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 7.4.9. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7.4.10. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7.4.11. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.4.1 Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w pkt 6.2.1., tj.: 7.4.1.1. warunku opisanego w punkcie 6.2.1.1. - "Wykaz wykonanych robót budowlanych", zawierający: nazwę i adres zamawiającego, rodzaj tzn. opis wykonanego zamówienia (sporządzony w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku) i jego wartość, datę i miejsce wykonania (formularz wykazu znajduje się w Rozdziale III SIWZ - w załączniku nr 1 do Oświadczenia) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.4.1.1.1 Dowodami, o których mowa w pkt. 7.4.1. są: a) poświadczenie, referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów, o których mowa w lit. a); 7.4.1.1.2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w "Wykazie wykonanych robót budowlanych", zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 7.4.1.1. 7.4.1.1.3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

7.4.2. Na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego dotyczących oferowanych robót budowlanych - analizę sitową kruszywa, lub receptę laboratoryjną, wystawioną przez laboratorium drogowe w formie tabelarycznej lub graficznej potwierdzającą, że mieszanka kruszyw, którą Wykonawca zamierza użyć do realizacji zamówienia spełnia wymagania uziarnienia optymalnego i wskaźnika piaskowego określonych w dokumentacji projektowej.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówień.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

10. Wymagania dotyczące wadium. 10.1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000.00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy złotych). 10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku spośród następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PEKAO SA na numer konta 70 1240 2698 1111 0010 4520 7144; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 10.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 10.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10.5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien oryginał gwarancji lub poręczenia złożyć wraz z ofertą w osobnej wewnętrznej kopercie, natomiast kserokopię dokumentu wadialnego dołączyć do oferty. 10.6. W razie wnoszenia wadium w formie pieniężnej w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: "Postępowanie na wykonanie robót budowlanych obejmujących "Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łuków". 10.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 10.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 10.2., zostanie wykluczony z postępowania. 10.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.13. 10.9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.14. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.15. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 9.2., nie powoduje utraty wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 1) konieczności wprowadzenia zmian w sposobie wykonania robót budowlanych spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej oraz w przypadku stwierdzenia niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury; 2) koniecznością zmiany terminu realizacji spowodowanej: a) wystąpieniem warunków nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, np. gradobicia, trąby powietrzne, długotrwałe (trwające co najmniej 5 kolejnych dni) intensywne (w ilości co najmniej 5 mm na powierzchnię 1 metra kwadratowego terenu ) opady, deszczu, śniegu lub gradu, wystąpienie przez co najmniej 15 kolejnych dni temperatur poniżej 0° C, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.; b) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, takich jak: siła wyższa, kolizje transportowe lub komunikacyjne itp. - powodujące zniszczenia lub uszkodzenia wymagające naprawy, a także związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych wcześniej do zidentyfikowania, takich jak: głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków itp.; termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie o liczbę dni, których prace nie mogły być realizowane z powodu wystąpienia opisanych warunków; 3) konieczności zmiany wynagrodzenia umownego w wyniku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego; 4) jeżeli w toku realizacji Umowy wystąpi konieczność wykonania świadczeń dodatkowych lub robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym przez dotychczasowego Wykonawcę przy łącznym spełnieniu warunków za art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 5) zmianą sposobu wypłaty wynagrodzenia, w tym wprowadzenia płatności częściowych w przypadku przerwania prac lub zmiany terminu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 6) możliwa jest uzasadniona zmiana kierownika budowy lub robót jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką zmianą a kwalifikacje i uprawnienia nowo wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ; 7) możliwa jest zmiana podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy i po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 8) możliwa jest rezygnacja z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 9) możliwe jest powierzenie podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy, przy czym w takim wypadku Wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 10 do 12 umowy. 10) możliwa jest zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, pod warunkiem, że nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Umowie, jak również nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 Pzp. 2. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika robót, akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 5. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-11

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Łuków aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.