Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Miasto Zgierz

Zarządzenie Nr 427/VII/2016
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 12 grudnia 2016 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu, z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Cezaka Stefana 7F 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) oraz § 1 ust. 1 i 2 pkt 4, § 2 ust. 1, § 6 pkt 2 lit. a, § 6 pkt 5 lit. c uchwały Nr XV/124/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami przez Prezydenta Miasta Zgierza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 roku, Nr 19 poz. 221)

zarządzam, co następuje:

§1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia obejmujący przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, część gruntu o powierzchni 40 m2, z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 460/1, o powierzchni ogólnej 789 m2, położoną w 129 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Cezaka Stefana 7F.
2. Działka gruntu, o której mowa w § 1 ust. 1 stanowi własność Gminy Miasto Zgierz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LD1G/00001613/5.
§ 2. Przedmiot dzierżawy, o którym mowa w §  1 ust. 1 przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowej w usytuowanym na gruncie kiosku, wzniesionym z własnym środków dzierżawcy.
§ 3.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.
 
 
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 427/VII/2016
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 12 grudnia 2016 roku
WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) ustalam:

obejmujący niżej opisaną część działki gruntu przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w usytuowanym na gruncie kiosku, wzniesionym z własnym środków dzierżawcy
 
Oznaczenie i położenie nieruchomości Opis przedmiotu dzierżawy Sposób zagospodarowania nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym nr 460/1 położona w 129 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Cezaka Stefana 7F, o powierzchni ogólnej 789 m² wg. wypisu z rejestru gruntów, objęta księgą wieczystą Nr LD1G/0001613/5w dz. I, zabudowana działka gruntu nr 460/1, poł. przy ulicy Cezaka 7 i 7C, o pow. 0,0789 HA, w dz. II, jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz, w dz. IIInieodpłatna bezterminowa służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek gruntu nr 452/1 obj. KW 71971 i 457/9 obj. KW 71972, obciążająca działkę 460/1 obj. niniejszą księgą wieczystą, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez tę działkę w celu dostępu do drogi publicznej ul. Cezaka. Odpłatna, bezterminowa służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi, polegająca na prawie korzystania z terenu objętego niniejszą księgą wieczystą w granicach wskazanych na załączniku graficznym w pasach gruntu o szerokości 1,0 m i długości odpowiednio:
-66,0 m dla gazociągu śr/c 180 mm PE oraz 22,0 m łącznie dla 2 szt. przyłączy śr/c 40 mm PE posadowionych na działce nr 232/19 objętej KW LD1G/00000888/6
-139,0 m łącznie dla gazociągów śr/c 180mm PE i 40 mm PE oraz 73,0 m łącznie dla 4 szt. przyłączy śr/c 40 mm PE posadowionych na działce nr 232/35 objętej KW LD1G/00000890/3
- 32,0 m dla gazociągu śr/c 180 mm PE oraz 3,0 dla przyłącza śr/c 40 mm PE i 1,0 m dla przyłącza śr/c 25 mm PE posadowionych na działce nr 232/6 objętej KW LD1G/00000529/2
- 28,0 m dla gazociągu śr/c 40 mm PE oraz 13,0 m dla przyłącza śr/c 40 mm PE posadowionych na działce nr 457/1 objętej KW LD1G/00042973/5
- 2,0 m dla przyłącza śr/c 40 mm PE posadowionego na działce nr 460/1 objętej niniejszą księgę wieczystą w celu dostępu do umieszczonej infrastruktury gazowej i wykonywania czynności związanych w szczególności z jej eksploatacją, kontrolą, przeglądami, konserwacją, remontem, usuwaniem powstałych awarii oraz ewentualną likwidacją i demontażem, nie głębiej niż miejsce jej posadowienia, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. w dz. IV brak wpisów.
Przedmiotem dzierżawy jest grunt o powierzchni 40 m² w kształcie prostokąta, na którym usytuowany jest kiosk handlowy. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Opisywana część nieruchomości będzie nadal wykorzystywana na prowadzenie działalności handlowej w usytuowanym na gruncie kiosku, wzniesionym z własnych środków Dzierżawcy.
 
  1. Czynsz za przedmiot dzierżawy opisany w tabeli wynosić będzie 267,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem złotych) w stosunku miesięcznym plus podatek VAT.
  2. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w pkt 1, płatny jest z góry do 10–go dnia każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy.
  3. Czynsz, o którym mowa w pkt 1 będzie począwszy od miesiąca marca 2017 roku, corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  4. Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, tj. od dnia 12 grudnia 2016 r. do dnia 2 stycznia 2017 r.
 
Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, Pl. Jana Pawła II Nr 16, pokój 02A , tel. (42) 714 31 83 lub 714 31 88.


Miasto Zgierz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.