Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta

Przetarg Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-11

Ogłoszenie nr 566880-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta

05-126 Nieporęt

Pl. Wolności 1

022 7670416, 7670442

inwestycje@nieporet.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 566880-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta

Regon: 00000000000000

ulica: Pl. Wolności

Numer domu: 1

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 05-126

Miejscowość: Nieporęt

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 022 7670416, 7670442

e-mail: inwestycje@nieporet.pl

Fax: 227 670 441

Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.nieporet.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.nieporet.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pocztą, kurierem, osobiście

Adres:

Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w Józefowie

Numer referencyjny:

ZF.271.18.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty ziemne 45111240-2 Odwodnienie wykopów 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych do ul. Głównej w Józefowie wraz z odejściami kanalizacyjnymi w granicach pasa drogowego, na terenie Gminy Nieporęt tj.: - Nr ew. 124/5, 124/4, 126/4, 125/3; - Nr. ew. 142/7; zgodnie z projektem budowlanym, wykonanym przez Eurotech Maciej Taff, 05 -119 Stanisławów Drugi ul. Łąkowa2b i decyzją pozwolenia na budowę nr 1205/16 wydaną w dniu 14.10.2016 r. przez Starostę Legionowskiego. Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej w Józefowie, eksploatowane będą przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie. Ścieki z projektowanej kanalizacji odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Józefowie. Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 407,74 m zaprojektowano z rur PVC Dn 200 mm, a odejścia kanalizacyjne o długości 32,72 m z PVC Dn 160 mm. W przypadku wystąpienia wód gruntowych projekt przewiduje odwadnianie wykopu przy pomocy zestawu igłofiltrów z wywozem wód wozami asenizacyjnymi lub zrzut wód z wykopów poprzez osadnik piasku do instalacji kanalizacyjnej zamawiającego lub do istniejącej sieci rowów po wcześniejszym uzgodnieniu z gestorami. Koszty odwodnienia objęte są wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie umowy, którego wartość (wysokość) nie podlega zmianie, niezależnie od warunków hydrogeologicznych występujących w trakcie budowy. 2. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na: 1) powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności: a) instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, b) drogowej: 2) zapewnieniu obsługi geodezyjnej i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, 3) wykonaniu projektu organizacji ruchu na czas budowy, 4) wykonaniu robót i czynności wynikających z projektu, o którym mowa w pkt 3, w tym zapewnieniu komunikacji kołowej i pieszej w miejscach skrzyżowań wykopu z istniejącymi wjazdami i dojściami do posesji poprzez ułożenie pomostów przejazdowych i kładek, 5) zapewnieniu nadzoru specjalistycznego budowy w pasie drogowym oraz przy kolizjach z gazociągami, kablami telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi i innym uzbrojeniem, 6) przywróceniu dróg do stanu pierwotnego i wykonaniu badania zagęszczenia gruntu po robotach kanalizacyjnych. 7) wykonanie inspekcji kanałów za pomocą kamery CCTV 8) wykonawca, w celu udokumentowania stanu obiektów budowlanych i drzewostanu, przed rozpoczęciem robót odwodnieniowych, musi wykonać dokumentację fotograficzną poszczególnych działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania projektowanego odwodnienia. 4. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie materiałów i urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej oraz w "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych", równoważne lecz nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji. 5. Nazwy własne producentów podane przy niektórych pozycjach charakterystyki przedmiotu zamówienia zostały zamieszczone informacyjnie. W takim przypadku Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. W przypadku składania oferty równoważnej Zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć świadectwa, deklaracje, zaświadczenia, katalogi lub specyfikacje oferowanych zamiennie materiałów, które potwierdzą zgodność oferowanych materiałów z materiałami zapotrzebowanymi przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena równoważności oferowanych materiałów lub produktów polegać będzie na porównaniu cech i przeznaczenia opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, w stosunku do cech i przeznaczenia produktu oferowanego przez Wykonawcę. Tam, gdzie w dokumentach składających się na Opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa "Dokumentacja projektowa", "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych" oraz "Przedmiar robót" objętych zamówieniem stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. W związku z tym, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. 7. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związanych z: - obsługą sprzętu drogowego tj. koparka - min. 1 osoba. 8. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040, z późn. zm.). 9. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 11. Wymogi o których mowa w ust. 7-10 dotyczą również podwykonawców. 12. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 10 i 11 będą anonimizowane.

II.5) Główny kod CPV

45231300-8

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczenieCena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia 60,00Termin udzielonej gwarancji20,00Termin udzielonej rękojmi20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 0000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

- Wykonawca musi wykazać się, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał przynajmniej jedną robotę budowlaną sieci kanalizacyjnej o wartości min 200 000 (słownie: dwieście tysięcy zł). - Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia kierownika budowy posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, który kierował robotami budowlanymi przynajmniej dwóch zamówień w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca składa stosowne oświadczenie w zakresie zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 6 SIWZ, aktualne na dzień składania ofert. 2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, wezwany zostanie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ; 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca składa stosowne oświadczenie w zakresie zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 6 SIWZ, aktualne na dzień składania ofert. 2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, wezwany zostanie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ; 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularza ofertowego należy dołączyć jako załączniki: a) w warunkach, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, dowody na okoliczność, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich, w szczególności zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia informacje dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu; b) informacje dotyczące podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, c) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku vat, d) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą. f) formularz cenowy wykonany w formie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, stanowiący podstawę określenia ofertowej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego oraz bazę kosztowo - cenową (podstawę) dla wyceny ewentualnych robót zamiennych, z zastrzeżeniem że w formularzu cenowym musi być uwzględniony koszt wszystkich robót, materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji;


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 i 7 ustawy Pzp): 1) pieniądzu, 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Legionowie O/Nieporęt nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002. Wskazane jest dołączenie kopii przelewu do oferty przetargowej. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminem składania ofert. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 5, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym: 1) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o ile okoliczności te skutkują brakiem możliwości wykonania zamówienia w terminie. Okolicznościami takimi będą w szczególności: warunki atmosferyczne, warunki terenowe, awarie, katastrofy, akty wandalizmu, konieczność wykonania projektu zamiennego do pozwolenia na budowę oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, konieczność wprowadzenia do realizowanego projektu zmian nieistotnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, okoliczności związane z koniecznością wykonania robót uzupełniających. 3. Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, możliwa jest zmiana technologii wykonywania robót. Zmiana jest dopuszczalna jedynie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie od przewidzianego w projekcie a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt zamienny wymaga akceptacji nadzoru autorskiego. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku - gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, Zamawiający sporządza protokół konieczności a następnie dostarcza Wykonawcy dokumentację projektową. 5. Gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 6. Konieczności wykonania robót zamiennych: 1) Jeżeli z przyczyn natury technologicznej, materiałowej, konstrukcyjnej lub sprzętowej (rodzaj, typ, model sprzętu), pod warunkiem, że proponowane przez Wykonawcę zmiany, urządzenie lub urządzenia będą inną wersją urządzenia lub urządzeń wskazanych w części przedmiotu zamówienia (co oznacza że będą miały identyczne lub lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów lepsze i pozostałe parametry bez zmian), a także w wyniku regulacji wewnętrznych Zamawiającego, będzie konieczna albo obiektywnie zasadna zmiana w rozwiązaniach projektowych ujętych w dokumentacji projektowej, a zmiana ta nie wykroczy poza zakres prac składających się na przedmiot Umowy i jest związana z: a) koniecznością dostosowania robót do nowych wymagań wynikających ze zmienionych w czasie realizacji robót przepisów prawa lub b) potrzebą polepszenia funkcjonalności sieci lub c) potrzebą ułatwienia dokonywania przyłączy przez mieszkańców lub d) usprawnienia procesu budowy lub e) zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat w inwestycji Zamawiającego, f) zapobieżenia zagrożeniom ze strony inwestycji dla nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy. Strony bezzwłocznie uzgodnią wszystkie warunki wykonania robót zamiennych, a jeżeli ich wykonanie będzie skutkować koniecznością przedłużenia terminu wykonania Umowy, Strony uzgodnią również jego przedłużenie. 2) Uzgodnienie warunków wykonania robót zamiennych nastąpi poprzez: a) sporządzenie stosownego protokołu określającego zakres robót zamiennych oraz uzasadnienie opisujące podstawy konieczności lub celowości zmian, b) wykonanie odpowiednio do zakresu zmian projektu zamiennego lub opisu proponowanych zmian wraz z potrzebnymi rysunkami i uzyskanie akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego oraz zatwierdzenie go przez Zamawiającego, c) sporządzenie kosztorysu różnicowego, d) zawarcie przez Strony aneksu do Umowy. 3) Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone zostanie na podstawie sporządzonego w tym celu przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, następnie zweryfikowanego przez Zamawiającego. Kosztorys różnicowy Wykonawca sporządzi na podstawie stawki robocizny i narzutów do kosztorysowania zastosowanych przy sporządzaniu oferty, a ceny materiałów - o ile nie występują w kosztorysach ofertowych - według cen rynkowych, nie wyższych niż średnie ceny określone w obowiązującym w tym okresie kwartalniku cenowym Sekocenbud lub Orgbud. Kosztorys różnicowy ma zawierać pozycje kosztorysu ofertowego robót pierwotnych, tj. objętych dokumentacją projektową oraz pozycje kosztorysowe Robót zamiennych, z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do pozycji kosztorysu robót pierwotnych. 4) Uzgodnienie wynagrodzenia z tytułu robót zamiennych może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie kwoty wynagrodzenia za cały przedmiot Umowy, przy czym zwiększenie wysokości wynagrodzenia może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy zmiana jest konieczna. 5) Postanowienia pkt 1-4 nie uchybiają postanowieniom Umowy nakładającym na Wykonawcę obowiązek przeciwdziałania niebezpieczeństwu awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia, z którym wiąże się ryzyko powstania szkody. 7. Konieczność odstąpienia od realizacji części przedmiotu Umowy: Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części przedmiotu Umowy i jest w związku z tym uprawniony odliczyć od wynagrodzenia wykonawcy kwotę, jaką Wykonawca zaoszczędziłby z powodu niewykonania tej części. 8. Konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy: 1) jest możliwe, jeżeli w czasie realizacji Umowy zaistnieją przypadki: a) opóźnienia przekazania Wykonawcy terenu budowy, b) zaistnieje przypadek siły wyższej lub zdarzenia w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, uniemożliwiające realizację prac w obiekcie, c) zostaną stwierdzone wady dokumentacji projektowej uniemożliwiające realizację prac lub zagrażające bezpieczeństwu realizacji prac i wystąpi konieczność ich wstrzymania, o ile Wykonawca wykaże, że wstrzymanie wykonania tych prac uniemożliwia mu terminowe zakończenie przedmiotu umowy, d) w trakcie realizacji prac wystąpi konieczność ich wstrzymania na okres nie krótszy niż 8 godzin, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. technicznych lub organizacyjnych - zależnych od Zamawiającego, wówczas termin zakończenia umowy ulega przedłużeniu o okres wstrzymania prac. Wstrzymanie to nastąpi wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, e) zostanie wydana decyzja administracyjna nakazująca wstrzymanie robót na określony czas, skutkujące koniecznością przedłużenia terminu wykonania Umowy. 2) Przedłużenie terminu wykonania Umowy wymaga równocześnie wydłużenia przez Wykonawcę obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na nowy okres. 9. Jeżeli w czasie realizacji Umowy, Wykonawca nie będzie mógł zainstalować urządzeń lub wbudować materiałów opisanych w dokumentacji projektowej ze względu na zaprzestanie przez producenta produkcji urządzenia lub materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta urządzenia lub materiału o parametrach i cechach eksploatacyjnych i użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych, wówczas Wykonawca złoży Zamawiającemu (koordynatorowi nadzoru) wniosek o akceptację zmiany urządzenia lub materiału, podając szczegółowe uzasadnienie zmiany. W takim przypadku akceptacja zmiany urządzenia lub materiału może nastąpić pod warunkiem zachowania wynagrodzenia ustalonego Umową, w formie wpisu inspektora nadzoru do dziennika budowy, bez konieczności zmiany Umowy. 10. Uzgodnienie wynagrodzenia z tytułu robót zamiennych może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie kwoty wynagrodzenia za cały przedmiot Umowy. 11. Zamawiający dokona zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-11

godzina:

10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Nieporęt aktulane przetargi na Roboty budowlane

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.