Dzisiaj jest: 7.10.2022, imieniny: Krystyna, Marii, Marka

Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Przetarg Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-08-11

Ogłoszenie nr 564955-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

20-019 Lublin

ul. Narutowicza 73

815 354 606

zamowienia@lu.policja.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 564955-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Skarb Państwa - Komendant Główny Policji , ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, reprezentowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, 20 - 019 Lublin, ul. Narutowicza 73, NIP: 712-010-46-97

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Regon: 43068905200000

ulica: ul. Narutowicza

Numer domu: 73

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 20-019

Miejscowość: Lublin

Województwo: lubelskie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 815 354 606

e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

Fax: 815 354 313

Adres strony internetowej (URL): http://www.lubelska.policja.gov.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

http://www.lubelska.policja.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

https://lubelska.policja.gov.pl/lub/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/41599,Aktualne-postepowania.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Tak

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej (papierowej), adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin, Kancelaria Ogólna (wejście główne)

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Numer referencyjny:

37/81/20/SZP/U

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

1

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy łącza telekomunikacyjnego w technologii Carrier Ethernet w relacji od Komendy Powiatowej Policji w Rykach do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie od operatora telekomunikacyjnego, zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ - warunki wykonania przedmiotu zamówienia), który stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. 2.Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), załącznikach nr: 1A (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ - warunki wykonania przedmiotu zamówienia) i 1.1 (formularz cenowy) oraz we wzorze umowy - załącznik do SIWZ. 3. Wykonawca składający zobowiązuje się m. in. do: 1) zestawienia łącza dzierżawionego w relacji objętego Umową; 2) utrzymania prawidłowego działania linii łącznikowych, będących częścią sieci telekomunikacyjnej, a wchodzących w skład łącza dzierżawionego; 3) zapewnienia właściwych parametrów dzierżawionego łącza; 4) utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń sieciowych będących zakończeniem dzierżawionego łącza; 5) dostarczenia urządzeń sieciowych w terminach oraz o parametrach, zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy; 6) zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji w granicach możliwości technicznych urządzeń Wykonawcy jak również działań organizacyjnych; 7) zapewnienia przyjęcia, całodobowo przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku telefonicznych zgłoszeń awarii łącza dzierżawionego lub urządzeń sieciowych Wykonawcy pod numerem telefonu (podany przed podpisaniem umowy), kierowanych przez służby techniczne Zamawiającego; 8) informowania służb technicznych Zamawiającego o planowych pracach dotyczących łącza dzierżawionego stanowiącego przedmiot umowy, co najmniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem planowanych prac; 9) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przez wszystkie dni tygodnia usuwania awarii nie wynikłych z winy Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż czas określony w załączniku nr 2 do umowy od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną awarii przez służby techniczne Zamawiającego do czasu usunięcia awarii przez Wykonawcę, gdzie awaria oznacza przerwę w działaniu łącza skutkującą brakiem możliwości przesyłania usług telekomunikacyjnych Zamawiającego. Czas na usunięcie awarii liczony będzie od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. 4. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: rozliczenie i naliczanie faktur za usługi. W/w wymóg nie dotyczy przedsiębiorcy, który wskazane czynności wykonuje osobiście. 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy) Zamawiający zamieścił w § 6 wzoru umowy - załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV

64214400-3

Dodatkowe kody CPV

KryteriaZnaczeniecena oferty brutto60,00czas usunięcia awarii 20,00przepływność transmisji 20,00

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

73170,73

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

36

lub dniach:

lub data rozpoczęcia:

2020-11-01

lub zakończenia:

2023-10-31

II.9) Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy licząc od dnia uruchomienia wszystkich wymaganych umową usług. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy z mocą obowiązującą od dnia 01.11.2020 r. do dnia 31.10.2023 r. - zgodnie z § 3 wzoru umowy - załącznik do SIWZ.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj. posiadaniem zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydawanym przez Prezesa UKE, o którym mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017 poz. 1907 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydawane przez Prezesa UKE, o którym mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017 poz. 1907 z późn. zm.). Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy, że zatrudnia co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: rozliczenie i naliczanie faktur za usługi.- oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (dokument należy złożyć w oryginale). W/w wymóg nie dotyczy przedsiębiorcy, który wskazane czynności wykonuje osobiście.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Druk "Oferta" - załącznik nr 1 do SIWZ (2 strony - dla ważności oferty należy złożyć 2 str. dokumentu) oraz formularz cenowy - załącznik nr 1.1 do SIWZ - dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. 2. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Dokument ten powinien być podpisany przez te podmioty trzecie i złożony w oryginale. Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełniają ww. wymogu. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Inne dokumenty: 1) "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej" - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej KWP w Lublinie informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (dokument należy złożyć w oryginale). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 2) Wykonawcy, którzy w oparciu o art. 23 ustawy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania podmiotów wchodzących w skład konsorcjum i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone ustanowionemu przedstawicielowi podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez wykonawców. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - każdy członek konsorcjum - składa dokumenty wymienione w pkt 2.2) oraz 7.1) osobno. Dokument wskazany w pkt 2.1) składa członek konsorcjum który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa powyżej zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wskazane dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. Wskazane dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. Na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy członek konsorcjum/ spółki cywilnej) składa dokument wymieniony w rozdz. V ust 3 SIWZ. 3) Powyższe zasady dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez konsorcjum mają zastosowanie do wykonawców działających jako spółka cywilna. 4) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 5) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - zwane dalej rozporządzeniem, składa zamiast dokumentów wskazanych w pkt V ppkt 3 SIWZ odpowiednie dokumenty wskazane w § 7 rozporządzenia. 6. Uwaga! Wymagana forma składanych dokumentów: 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2. Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 6. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii poświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa lub podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. W przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Istotne dla stron postanowienia umowy, w tym zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały zawarte w § 11 wzoru umowy, tj,: 1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) dopuszczalne są zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia usług, termin wykonania usługi może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 2) dopuszczalna jest zmiana sposobu dokonywania rozliczeń i płatności; 3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 4) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości; 5) dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 6) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy naliczanego dla łączy, które dzierżawione są przez Zamawiającego w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 7) jeśli zmiany, o których mowa w lit. a lub b powodują zwiększenie kosztów realizacji umowy po stronie Wykonawcy w zakresie łączy, których dzierżawa trwa ponad 12 miesięcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która wynika bezpośrednio z okoliczności będących następstwem tych zmian. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, które w sposób jednoznaczny i wyczerpujący potwierdzą zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Jeśli zmiany będą powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza również możliwość pomniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku zmiany przepisów w zakresie określonym w lit. a lub b; 8) Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-08-11

godzina:

11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a. cena oferty brutto (C) - 60 % b. czas usunięcia awarii (A) - 20 % c. przepływność transmisji (P) - 20 % ad a) Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto podaną w załączniku nr 1 do SIWZ (druk "Oferta"). ad b) czas usunięcia awarii (A) -20 % Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas usunięcia awarii otrzyma maksymalnie 20 pkt. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie czas w jakim usunie awarię. Awaria oznacza przerwę w działaniu usługi. Wykonawca zaoferuje czas (ilość minut), w którym będzie zobowiązany wyeliminować zgłoszone awarie nie wynikające z winy Zamawiającego. Czas usunięcia awarii będzie liczony od momentu zgłoszenia telefonicznego awarii przez służby techniczne Zamawiającego do czasu usunięcia awarii przez Wykonawcę. Czas potrzebny na zweryfikowanie przez Zamawiającego prawidłowego działania usługi nie wlicza się do czasu usuwania awarii przez Wykonawcę. Zaoferowany czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 480 minut. Wykonawca zobowiązany jest podać czas usunięcia awarii w minutach. . W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający do oferty przyjmie 480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert. . W przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę czas usunięcia awarii zaoferowaną przez wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ. ad c) przepływność transmisji (P) - 20 % W niniejszym kryterium liczba punktów zostanie przyznana na podstawie zaoferownych przez wykonawcę "minimalnych przepływności transmisji" w załączniku nr 1.1 do SIWZ - Formularz cenowy. Wykonawca, który zaoferuje najwyższą przepływność transmisji otrzyma maksymalnie 20 pkt. Wykonawca zaoferuje przepływność transmisji w Mbit/s, dla którego będzie zobowiązany świadczyć usługi telekomunikacyjne dla Zamawiającego. Zamawiający w celu oceny ofert będzie uwzględniał przepływność łącza podaną przez Wykonawcę w formularzu cenowym - załącznik nr 1.1 do SIWZ. . W przypadku, gdy Wykonawca nie określi przepływności transmisji, Zamawiający przyjmie minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s i taką zaoferowaną wielkość przyjmie do badania i oceny ofert; . W przypadku, gdy Wykonawca określi mniejszą przepływność transmisji niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej "RODO", które ma bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich, w tym także do udzielenia zamówień publicznych. Dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1, 2 i 3 RODO, informujemy, że: . Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. 47 811 57 37. . Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie - e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie" - nr referencyjny 37/81/20/SZP/U; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp"; . Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; . obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; . w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; . posiada Pani/Pan: ? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty (bieżącego lub zakończonego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; . nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. . Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa art. 13 ust. 2 RODO. Dodatkowo zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych), co do zasady Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść wyłączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO. W takim przypadku obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał Wykonawca w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu leżą po stronie Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Lublin aktulane przetargi na Usługi

Jeśłi chcesz otrzymywać oferty na maila, to kliknij w link, wypełnij formularz i zamów przetargi na maila


Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.