Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Gmina Uście Gorlickie

Zarządzenie Nr 105/2016
Wójta Gminy Uście Gorlickie
z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach ustnych przetargów nieograniczonych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr XLII/407/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek zabudowanych położonych w miejscowości Wysowa – Zdrój oraz uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie NR XLII/410/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Wysowej - Zdroju, Uściu Gorlickim, Hańczowej, Czarnej, Kunkowej, Gładyszowie, Smerekowcu, Skwirtnem, Kwiatoniu, Nowicy, zarządzam co następuje:
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowane wchodzące w skład zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie, położone w miejscowości Wysowa - Zdrój, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu, oraz zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Uście Gorlickie, portalu internetowym Monitor Urzędowy a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego urzędu gminy oraz w miejscowości Wysowa – Zdrój.
§ 3
Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Uście Gorlickie.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
/-/ Dymitr RYDZANICZ
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Uście Gorlickie
Nr 105/2016 z dnia 06.12.2016 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach ustnych przetargów nieograniczonych,
położonych w miejscowości Wysowa - Zdrój.
 
 
 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w ramach ustnych przetargów nieograniczonych położonych w miejscowości Wysowa - Zdrój
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Uście Gorlickie
Nr 105/2016 z dnia 06.12.2016 r.
OGŁOSZENIE
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zakupu działki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu po określonej cenie w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia zarządzenia wójta gminy w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie 80, pokój nr 5-parter.
Brak złożenia oświadczenia w podanym terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu publicznego.


Gmina Uście Gorlickie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.