Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Gmina Krokowa

Zarządzenie
Nr ZPGN.529.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Prusewie, obrębie Brzyno, stanowiącej własność gminy Krokowa.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 
Wójt Gminy Krokowa
z a r z ą d z a , co następuje: 
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność gminy Krokowa, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolne (ze wskazaniem na działalność w zakresie pszczelarstwa), wymienioną w wykazie nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia: 

działka nr 267 o pow. 0.2603 ha, obręb Brzyno, KW nr GD2W/00022013/8. 

§ 2. Ustala wysokość rocznego czynszu dzierżawnego gruntu w wysokości: 

dz. nr 267 o pow. 0.2603 ha, obręb Brzyno - 130.00 zł. 

Termin płatności czynszu dzierżawnego będzie płatny jednorazowo do 15 września każdego roku. 

§ 3. Wysokość czynszu za lata następne może być aktualizowana stosownie do stawek czynszu ustalanych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
§ 4. Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednej oferty, a w przypadku więcej wniosków - w drodze przetargu.
§ 5. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ZPG.529.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 14.12.2016r.
 
Wójt Gminy Krokowa
zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości GD2W/00022013/8 Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 267 położona w Prusewie, obrębie Brzyno, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości dz. 267 - 0.2603 ha (Ba-0.2603 ha)
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Brzyno, gm. Krokowa
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów:
dz. 267 posiada użytek Ba.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 267 Brzyno brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne (pszczelarstwo).
Termin zagospodarowania nieruchomości Dzierżawa na okres do 3 lat.
Czynsz roczny 130,00 zł. (słownie: sto trzydzieści złotych)
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Nieruchomość oznaczona numerem działki 267 obręb Brzyno została przeznaczona do dzierżawy
(ze wskazaniem na działalność pszczelarską).
Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 15.12.2016r. do dnia 09.01.2017r.
 
 
 
 
Zarządzenie
Nr ZPGN.528.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie Jeldzino stanowiących własność gminy Krokowa.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
Wójt Gminy Krokowa
z a r z ą d z a , co następuje:
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność gminy Krokowa, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolne (ze wskazaniem na działalność w zakresie pszczelarstwa), wymienione w wykazie nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

1/. dz. nr 48/2 o pow. 0.30 ha, nr 48/3 o pow. 0.30 ha i nr 48/4 o pow. 0.69 ha (o łącznej powierzchni 1.2900 ha), obręb Jeldzino, KW nr GD2W/00016604/3.

§ 2. Ustala wysokość rocznego czynszu dzierżawnego gruntu w wysokości:

1/. dz. nr 48/2 o pow. 0.30 ha, nr 48/3 o pow. 0.30 ha i nr 48/4 o pow. 0.69 ha (o łącznej powierzchni 1.2900 ha), obręb Jeldzino - 650,00 zł.

Termin płatności czynszu dzierżawnego będzie płatny jednorazowo do 15 września każdego roku.

§ 3. Wysokość czynszu za lata następne może być aktualizowana stosownie do stawek czynszu ustalanych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
§ 4. Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednej oferty, a w przypadku więcej wniosków - w drodze przetargu.
§ 5. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.p i krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ZPG.528.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 14.12.2016r.
 
Wójt Gminy Krokowa
zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości GD2W/00016604/3 Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki nr 48/2, 48/3 i 48/4 położona w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości dz. 48/2 – 0.30 ha (RIIIb-0.30 ha)
dz. 48/3 – 0.30 ha (RIIIb-0.30 ha)
dz. 48/4 – 0.69 ha (S-RIIIb-0.45 ha i Bp-0.24 ha)
o łącznej powierzchni 1.2900 ha.
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Jeldzino, gm. Krokowa
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów:
dz. 48/2 i 48/3 posiada użytek RIIIb,
dz. 48/4 posiada użytek S-RIIIb, Bp.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 48/2, 48/3 i 48/4 Jeldzino brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne (pszczelarstwo).
Termin zagospodarowania nieruchomości Dzierżawa na okres do 3 lat.
Czynsz roczny 650,00 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych)
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Nieruchomość oznaczona numerem działki 48/2, 48/3 i 48/4
Jeldzino została przeznaczona do dzierżawy
(ze wskazaniem na działalność pszczelarską).
Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 15.12.2016r. do dnia 09.01.2017r.
 
 
 
Zarządzenie
Nr ZPGN.527.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie Żarnowiec, stanowiącej własność gminy Krokowa.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 
Wójt Gminy Krokowa
z a r z ą d z a , co następuje: 
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność gminy Krokowa, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolne (ze wskazaniem na działalność w zakresie pszczelarstwa), wymienioną w wykazie nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia: 

działka nr 491/3 o pow. 0.1631 ha, obręb Żarnowiec, KW nr GD2W/00058559/8. 

§ 2. Ustala wysokość rocznego czynszu dzierżawnego gruntu w wysokości: 

dz. nr 491/3 o pow. 0.1631 ha, obręb Żarnowiec - 80.00 zł. 

Termin płatności czynszu dzierżawnego będzie płatny jednorazowo do 15 września każdego roku. 

§ 3. Wysokość czynszu za lata następne może być aktualizowana stosownie do stawek czynszu ustalanych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
§ 4. Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednej oferty, a w przypadku więcej wniosków - w drodze przetargu.
§ 5. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ZPG.527.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 14.12.2016r.
 
Wójt Gminy Krokowa
zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości GD2W/00058559/8 Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 491/3 położona obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości dz. 491/3 - 0.1631 ha (RIVb-0.0453ha i RV-0.1178 ha)
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Żarnowiec, gm. Krokowa
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów:
dz. 491/3 posiada użytek R.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 491/3 Żarnowiec brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne (pszczelarstwo).
Termin zagospodarowania nieruchomości Dzierżawa na okres do 3 lat.
Czynsz roczny 80,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt złotych)
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Nieruchomość oznaczona numerem działki 491/3 obręb Żarnowiec została przeznaczona do dzierżawy (ze wskazaniem na działalność pszczelarską).

Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24. 

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 15.12.2016r. do dnia 09.01.2017r.


Gmina Krokowa

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.