Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Lublin, dnia 15 grudnia 2016 r.

IGM.6821.10.115.2016.MM2

D E C Y Z J A 


Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku znak: IGP.6871.39.2016.AS z dnia 14.10.2016 r. Burmistrza Bełżyc 

o r z e k a m 


uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Matczyn jednostka ewidencyjna Bełżyce, stanowiące działki nr 131 o pow. 0.03 ha, nr 141 o pow. 0.18 ha, nr 148 o pow. 0.11 ha 


U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem znak: IGP. 6871.39.2016.AS z dnia 14.10.2016 r. Burmistrz Bełżyc zwrócił się o stwierdzenie, że działki nr 131 o pow. 0.03 ha, nr 141 o pow. 0.18 ha, nr 148 o pow. 0.11 ha położone w obrębie ewidencyjnym Matczyn jednostka ewidencyjna Bełżyce stanowią mienie gromadzkie.

 

Obecnie w rejestrze gruntów i budynków w stosunku do w/w działek wpisana jest Wspólnoty Gruntowe (własność, bez wskazanego dokumentu własności).Według zapisu w ewidencji gruntów przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem grunty orne RIVa - działka nr 131, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr-ŁIII– działka nr 141, nr 148.

 

W piśmie znak: GGN-I.6621.1.707.2016.RC z dnia 07.06.2016 r. Starostwo Powiatowe w Lublinie Filia Wydziału Geodezji w Bełżycach poinformowało, że w/w działki zapisane były w operacie ewidencji gruntów obrębu 10 Matczyn przed dniem 1 stycznia 2011 r. tj. 31 grudnia 2010 r. na rzecz podmiotu Wspólnoty Gruntowe – właściciel bez wskazanego w nomenklaturze prawnej dokumentu własności.

Zgodnie z wypisem Urzędu Miejskiego w Bełżycach znak: IGP.6727.2.351.16.JR z dnia 13.10.2016 r. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżyce działka nr 141 przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową i drogi lokalne – symbol planu MR+ KL, działki nr 131, 148 przeznaczone są pod zabudowę zagrodową – symbol planu MR.

 

W dniu 11.10.2016 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bełżycach przesłuchanie w przedmiotowej sprawie świadków Pani Marianny Zagrodniczek zam. Matczyn 29 oraz Pana Zdzisława Zawiślak, zam. Matczyn 30, z którego sporządzono notatki służbowe.

Pani Marianna Zagrodniczek zeznała, że ma 89 lat i mieszka w Matczynie od urodzenia i dobrze pamięta: że z w/w działek zawsze korzystali mieszkańcy wsi Matczyn. Na działkach mieszkańcy wypasali i poili krowy. Przy większych opadach i w okresie roztopów część terenu działek była zalewana. Teren działki nr 148 do czasu funkcjonowania szkoły podstawowej, zlokalizowanej na działce nr 149 pełnił funkcję boiska do gier i zabaw, na działkach mieszkańcy zbierali kwiatki i spacerowali. Działki użytkowane były w podany sposób już przez II wojna światową.

     

Pan Zdzisław Zawiślak zeznał, że ma 75 lat i w Matczynie mieszka od urodzenia. Potwierdził sposób korzystania z działek podany przez Panią Mariannę Zagrodniczek. Ponadto dodał, że sam grał w piłkę z kolegami na boisku urządzonym na działce nr 148 i z działek korzystali wszyscy mieszkańcy, pamięta że w podany sposób działki były używane przez mieszkańców przed latami sześćdziesiątymi. Świadkowie zgodnie stwierdzili, że tereny działek są terenami zalewowymi i są niezbędne do gromadzenia i odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

 

W dniu 17.11.2016 r. przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Bełżycach, przeprowadzono oględziny w/w działek w celu ustalenia sposobu wykorzystywania przedmiotowych nieruchomości. Podczas oględzin stwierdzono, że działki nr 131 o pow. 0.03 ha, nr 141 o pow. 0.18 ha, nr 148 o pow. 0.11 ha położone w obrębie ewidencyjnym Matczyn jednostka ewidencyjna Bełżyce są niezagospodarowane, porośnięte drzewami, krzewami, na działkach widnieje rów odwadniający. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Bełżycach poinformowali, że na działce nr 148 dawniej było boisko, z którego korzystali mieszkańcy wsi oraz uczniowie pobliskiej szkoły. Działki są ogólnodostępne, służą wszystkim mieszkańcom wsi.

 

W/w działki były i nadal są wykorzystywane i służą mieszkańcom wsi Matczyn i nadal są niezbędne do użytku publicznego, spełniają zatem warunki określone w art. 3 cyt. wyżej ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, który stanowi, że nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części określonych w art. 1 ust. 1, jeżeli:

1) do dnia 31 grudnia 1962 r., a w przypadku lasów i gruntów leśnych do dnia 30 września 1960 r. zostały podzielone na działki indywidualne pomiędzy współuprawnionych albo uległy zasiedzeniu,

2) przed dniem 1 stycznia 2011 r. zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.

Przeprowadzone postępowanie jednoznacznie wykazało, że działki nr 131 o pow. 0.03 ha, nr 141 o pow. 0.18 ha, nr 148 o pow. 0.11 ha położone w obrębie ewidencyjnym Matczyn jednostka ewidencyjna Bełżyce przed dniem 1 stycznia 2011 r. zostały faktycznie przekazane na cele publiczne, społeczne.

P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Starosta Lubelski

Paweł Pikula

Otrzymują: 

1. Burmistrz Bełżyc - 3 egz.

2. a/a

 

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe Lublinie

Filia Wydziału Geodezji w BełżycachStarostwo Powiatowe w Lublinie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.