Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Miasto Suwałki

Zarządzenie Nr 401 /2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk
przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271, 1579), w związku z uchwałą nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałk (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć wykaz dotyczący sprzedaży następującej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk:
  1.  oznaczony jako segment G III, boks 17 usytuowany na parterze budynku murowanego w Suwałkach przy ul. Moniuszki z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste, na okres do 10.11.2092 roku, udziału wynoszącego ½ części w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 23830 o powierzchni 0,0019 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030289/1. Odrębna własność garażu zostanie ustanowiona w akcie notarialnym zawierającym umowę sprzedaży. Nakłady poniesione na budowę garażu nie są własnością Miasta Suwałki, wartość ich wynosi 14 736 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych). Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 000 zł netto (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Stawkę procentowmą pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustalić na 25% ceny gruntu plus należny podatek VAT, natomiast opłat rocznych na 3% ceny gruntu plus należny podatek VAT. Pierwsza opłata i opłaty roczne naliczone zostaną od wylicytowanej w przetargu kwoty pomniejszonej o wartość nakładów. Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, natomiast opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie
§ 2. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości opisanej w § 1, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 3. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK


Miasto Suwałki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.