Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Gmina Krokowa

Zarządzenie
Nr ZPGN.532.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie Wierzchucino, stanowiącej własność gminy Krokowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 
Wójt Gminy Krokowa
z a r z ą d z a , co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność gminy Krokowa, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na cele rolne, wymienione w wykazie nr 1 i 2 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia: 

1/. działka nr 566 o pow. 0.4018 ha, obręb Wierzchucino, KW nr GD2W/00003255/7, 

2/. działka nr 775/1 o pow. 0.7259 ha, obręb Wierzchucino, KW nr GD2W/00001962/2.

§ 2. Ustala wysokość rocznego czynszu dzierżawnego gruntu w wysokości: 

1/. działka nr 566 o pow. 0.4018 ha, obręb Wierzchucino – 200,00 zł.

2/. działka nr 775/1 o pow. 0.7259 ha, obręb Wierzchucino – 250,00 zł. 

Termin płatności czynszu dzierżawnego będzie płatny jednorazowo do 15 września każdego roku. 

§ 3. Wysokość czynszu za lata następne może być aktualizowana stosownie do stawek czynszu ustalanych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
§ 4. Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednej oferty, a w przypadku więcej wniosków - w drodze przetargu.
§ 5. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ZPG.532.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 19.12.2016r. 

Wójt Gminy Krokowa

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości GD2W/00003255/7
Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 566 położona w obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości dz. 566 - 0.4018 ha (RIVb-0.3128 ha, W-RIVb-0.0890 ha)
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Wierzchucino, gm. Krokowa
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów:
dz. 566 posiada użytek R.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 566 Wierzchucino brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne.
Termin zagospodarowania nieruchomości Dzierżawa na okres do 3 lat.
Czynsz roczny 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych)
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Nieruchomość oznaczona numerem działki 566 Wierzchucino została przeznaczona do dzierżawy na cele rolne, na okres do 3 lat.
Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 20.12.2016r. do dnia 11.01.2017r.
 
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ZPG.532.VII.2016.MK
Wójta Gminy Krokowa z dnia 19.12.2016r.

Wójt Gminy Krokowa

zgodnie art.35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości GD2W/00001962/2 Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 775/1 położona w obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa
Powierzchnia nieruchomości dz. 775/1 - 0.7259 ha (ŁIII-01446 ha, ŁIV-0.5739 ha i W-ŁIV-0.0074 ha)
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Wierzchucino, gm. Krokowa
Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów:
dz. 775/1 posiada użytek Ł.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 775/1 Wierzchucino brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne.
Termin zagospodarowania nieruchomości Dzierżawa na okres do 3 lat.
Czynsz roczny 250,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Czynsz dzierżawny naliczany jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
Terminy wnoszenia opłat Zgodnie z umową dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłat Aktualizacji opłat dokonuje się po wydaniu nowego Zarządzenia przez Wójta Gminy Krokowa ws. ustalenia stawek czynszu.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Nieruchomość oznaczona numerem działki 775/1 Wierzchucino została przeznaczona do dzierżawy na cele rolne, na okres do 3 lat.

Bliższych informacji o wykazanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 214 lub tel. 58/675 41 24.

Wykaz nieruchomości zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 i w Sołectwie położenia nieruchomości oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa od dnia 20.12.2016r. do dnia 11.01.2017r.
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy
Gmina Krokowa nieruchomości do dzierżawy


Gmina Krokowa

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.