Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym

Wójt Gminy Będzino
ogłasza
 
I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż: nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, adoptowanym na cele mieszkaniowe o pow. użytkowej 33,55 m2 oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 85 o pow. 0,1900 ha, opisana w księdze wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Koszalinie dla nieruchomości nr KO1K/00046867/3 bez obciążeń w obrębie ewidencyjnym Łekno, stanowiącą własność Gminy Będzino, (nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana, położona w centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 11 Koszalin-Kołobrzeg, z dostępem do  sieci wodociągowej i elektrycznej.

Teren działki nierówny z wysoką skarpą porośniętą drzewostanem leśnym w różnicowanym wieku, częściowo ogrodzony od drogi krajowej i z dwóch stron bocznych, ze znajdującą się na działce zlikwidowaną remizą straży pożarnej, adaptowanej na cele mieszkaniowe. Na działce znajdują się dwa wyeksploatowane zbiorniki przeciw pożarowe, kwalifikujące się do rozbiórki. Ponad to na działce znajduje się 13 topoli w wieku powyżej 30 lat, 5 jesionów.),
 
Cena wywoławcza                                     -                 27 100,00,- złotych.
Wadium w wysokości                                -                   2 800,- złotych
 
Osoby zainteresowane winny wpłacić wadium na konto Urzędu Gminy Będzino w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Będzinie Nr 09 8581 1014  0200 0143 2000 0001. w taki sposób aby wpłata znalazła się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Będzinie najpóźniej w dniu 15 lutego 2016 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. o godz. 12 00  w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie,  Będzino 19 w sali Nr 14, I piętro.

UWAGA !
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% płatny przez kupującego.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Będzino. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Wójt Gminy Będzino zastrzega prawo unieważnienia przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

UWAGA !
Gmina Będzino leży w strefie nadgranicznej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1 z dnia 29 sierpnia 2005 r. Dz. U. z 2005 r. nr 188 poz. 1580) i dla tego przed podpisaniem aktu notarialnego wymagana będzie zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem do gruntu. (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

Uwaga dotyczy cudzoziemców nie będących obywatelami państw Unii Europejskiej.

Kontakt w sprawie oferty

Bliższych informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój Nr 4,  tel. (094) 3162 534.
 

Sprzedaż nieruchomości
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.