Dzisiaj jest: 2.3.2024, imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Miasto Zgierz

Zarządzenie Nr 492/VII/2016
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 99/7, 100/8, 30/9, 31/8, 32/7, 32/4 położonych w Zgierzu przy ulicy Cegielnianej i ulicy Wiosny Ludów
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz §  1 ust. 1 i 2 pkt 4, § 2 ust. 1, § 6 pkt 2 lit. d uchwały Nr XV/124/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami przez Prezydenta Miasta Zgierza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 roku, Nr 19 poz. 221)
zarządzam, co następuje:
§ 1.  Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia obejmujący przeznaczone do wydzierżawienia na okres do 10 lat, w drodze bezprzetargowej na rzecz Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „MARKAB” Sp. z o.o., części gruntów o powierzchni łącznej 3651 m2, tj.:
-  fragment gruntu o powierzchni 1109 m2, z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 99/7 o powierzchni całkowitej 3123 m2, położonej w 126 obrębie miasta Zgierza przy ul. Cegielnianej 14A, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1G/00027670/0,
- fragment gruntu o powierzchni 419 m2, z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/9 o powierzchni całkowitej 1296 m2, położonej w 119 obrębie miasta Zgierza przy ul. Cegielnianej 10A, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1G/00027670/0,
- fragment gruntu o powierzchni 446 m2, z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 31/8 o powierzchni całkowitej 1332 m2, położonej w 119 obrębie miasta Zgierza przy ul. Cegielnianej 8A, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1G/00027770/1,
- fragment gruntu o powierzchni 806 m2, z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 32/7 o powierzchni całkowitej 2095 m2, położonej w 119 obrębie miasta Zgierza przy ul. Cegielnianej 6A, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1G/00027670/0,
- fragment gruntu o powierzchni 371 m2, z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 100/8 o powierzchni całkowitej 1086 m2, położonej w 126 obrębie miasta Zgierza przy ul. Cegielnianej 12A, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1G/00024069/3,
- fragment gruntu o powierzchni 500 m2, z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 32/4 o powierzchni całkowitej 2160 m2, położonej w 119 obrębie miasta Zgierza przy ul. Wiosny Ludów 26A, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1G/00102497/3.
§ 2. Fragmenty działek gruntu, o których mowa w § 1 przeznaczone są na poprawę warunków zagospodarowania pozostałej części gruntów z przedmiotowych działek w celu prowadzenia zajezdni samochodowej.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.
 
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 492/VII/2016
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 27 grudnia 2016 roku
WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) ustalam:
obejmujący niżej opisane części gruntów przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „MARKAB” Sp. z o.o., na okres do 10 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie zajezdni samochodowej
Oznaczenie i położenie nieruchomości Opis przedmiotu dzierżawy Sposób zagospodarowania nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 99/7, położona  w 126 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Cegielnianej 14A, o powierzchni ogólnej 3123 m² wg. wypisu z rejestru gruntów.
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 30/9, położona  w 119 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Cegielnianej 10A, o powierzchni ogólnej 1296 m² wg. wypisu z rejestru gruntów.
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 32/7, położona  w 119 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Cegielnianej 6A, o powierzchni ogólnej 2095 m² wg. wypisu z rejestru gruntów. Ww. działki objęte są księgą wieczystą KW Nr LD1G/00027670/0 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu; w dz. I, działki gruntu nr 32/3, 30/3, 99/4; w łamie 3 (położenie) wpisano: ulica Cegielniana nr 6, 10 i 14; obszar całej nieruchomości wynosi 0,8574 HA, w dz. II, jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz, w dz. III i dz. IV brak wpisów.
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 31/8, położona  w 119 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Cegielnianej 8A, o powierzchni ogólnej 1332 m² wg. wypisu z rejestru gruntów, objęta księgą wieczystą KW Nr LD1G/00027770/1 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu; w dz. I, działki gruntu nr 31/1, 31/4, położone przy ulicy Cegielnianej nr 8; obszar całej nieruchomości wynosi 0,2898 HA, w dz. II, jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz, w dz. III i dz. IV brak wpisów.
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 100/8, położona  w 126 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Cegielnianej 12A, o powierzchni ogólnej 1086 m² wg. wypisu z rejestru gruntów, objęta księgą wieczystą KW Nr LD1G/00024069/3 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu; w dz. I, działki gruntu nr 100/3, 100/5, położone przy ulicy Cegielnianej; obszar całej nieruchomości wynosi 0,2281 HA, w dz. II, jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz, w dz. III i dz. IV brak wpisów.
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 32/4, położona  w 119 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Wiosny Ludów 26A, o powierzchni ogólnej 2160 m² wg. wypisu z rejestru gruntów, objęta księgą wieczystą KW Nr LD1G/00102497/3 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu; w dz. I, działka gruntu nr 43/1 położona przy ulicy Wiosny Ludów 28, działka gruntu nr 32/4, położona przy ulicy Wiosny Ludów 26A; obszar całej nieruchomości wynosi 0,3342 HA, w dz. II, jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz, w dz. III 1. odpłatna, na czas nieokreślony służebność gruntowa, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej KW LD1G/00096253/5, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość objętą niniejszą księgą wieczystą w granicach ustalonych przez strony. 2. Odpłatna, na czas nieokreślony służebność gruntowa, na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 31/5 objętej KW LD1G/00096253/5 polegająca na prawie korzystania z działek nr 43/1, 34/1, 32/4 dla potrzeb wybudowania przyłącza wodociągowego FI 125 PEHD oraz zapewnienia stałego dostępu do ww. przyłącza w celu wykonywania czynności związanych w szczególności z jego eksploatacją, modernizacją, remontem, konserwacją, usuwaniem powstałych awarii z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. 3. Nieodpłatna, na czas nieokreślony służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu 31/5 objętej księgą wieczystą nr LD1G/00096253/5 polegająca na prawie korzystania z działek nr 32/4 i 43/1 objętych niniejszą księgą wieczystą w granicach wskazanych na załączniku graficznym do zarządzenia nr 289/VI/2014, dla potrzeb wybudowania przyłącza elektroenergetycznego oraz zapewnienia stałego dostępu do ww. przyłącza w celu wykonania czynności związanych w szczególności z jego eksploatacją, modernizacją, remontem, konserwacją, usuwaniem powstałych awarii z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu poprzedniego z uwzględnieniem praw właściciela nieruchomości obciążonych i nieruchomości sąsiednich. W dz. IV brak wpisów.
Przedmiotem dzierżawy jest grunt o powierzchni łącznej 3651 m², z przeznaczeniem na prowadzenie zajezdni samochodowej. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Opisywane części nieruchomości będą wykorzystywane na prowadzenie zajezdni samochodowej.
 
  1. Czynsz za przedmiot dzierżawy opisany w tabeli wynosić będzie 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt 00/100 złotych) w stosunku miesięcznym plus podatek VAT.
  2. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w pkt 1, płatny jest z góry do 10–go dnia każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy.
  3. Czynsz, o którym mowa w pkt 1 będzie począwszy od miesiąca marca 2018 roku, corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  4. Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, tj. od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia 17 stycznia 2017 r.
 
Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, Pl. Jana Pawła II Nr 16, pokój 3, tel. (42) 714 31 83 lub 714 31 88.


Miasto Zgierz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.