Dzisiaj jest: 18.7.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Miasto Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka
podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek,
oznaczonej geodezyjnie nr działki 432 o pow. 103 m2, położonej w Zbąszynku przy ul. Władysława Reymonta.

Sprzedaż działki 432 nastąpi na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej geodezyjnie nr 161 położonej w Zbąszynku przy ul. Topolowej, stanowiącej własność osób fizycznych, którzy zamierzają działkę 432 nabyć.
Działka 432 ze względu na jej ukształtowanie i położenie nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych dla działki 432 prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028132/5.

W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek, plan przyjęty uchwałą nr VI/31/94 Rady Miejskiej w Zbąszynku w dniu 9 grudnia 1994r., uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego nr 17, poz. 154 z 1994r. przedmiotowa działka oznaczona była symbolem „MNn” – Tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Plan przestał obowiązywać w dniu 31 grudnia 2002r.
Cena nieruchomości ustalona została w wysokości 5.540,00 zł
/słownie: złotych pięć tysięcy pięćset czterdzieści /

Uwzględniając przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 710 ze zmianami) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2015r., poz. 1774 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37.
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie tutejszego urzędu, na tablicach ogłoszeniowych gminy oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl


Miasto Zbąszynek

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.