Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Miasto Suwałki

ZARZĄDZENIE Nr 409/2016
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 r.

w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rekreacyjne.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147), w związku z uchwałą nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.) z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki:
 1. działka ozn. nr geod: 33967, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta SU1S/00069073/6 i działka ozn. nr geod: 33969, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta SU1S/00033260/3 o łącznej powierzchni 1,3766 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Stanisława Staniszewskiego, Obręb nr 9, stanowiące część zbiornika wodnego po wyrobisku żwiru i terenu w rejonie zbiornika, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,8247 ha, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi o pow. 0,5519 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania wdzierżawę Polskiem Związkowi Wędkarskiemu Okręgu Białymstoku na cele rekreacyjne. Termin dzierżawy na okres 2 lat tj. do 31 grudnia 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad wynikających z przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, prawa wodnego, ochronie gruntów, przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ochrony przyrody i będzie używał przedmiotu dzierżawy stosownie do ograniczeń wynikających z tych przepisów. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych-zbiornik Sobolewo w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/301/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2016 r., opublikowaną w Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz. 4260 z dnia 17.11.2016 r. przedmiotowe działki zawierają się w konturze o symbolu 3ZN – teren zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych i sportowych oraz parkingów i urządzeń budowlanych, dopuszcza się budowę tłoczni ścieków sanitarnych jako obiektów budowlanych, które mogą być wydzielone geodezyjnie według potrzeb użytkowników obiektów i w konturze o symbolu 5WS – teren powyrobiskowego zbiornika wód powierzchniowych z funkcją: rekreacyjno-gospodarczą, przyrodniczo-siedliskową, krajobrazową, realizowaną przez działania: budowę kąpieliska miejskiego, budowę nadwodnej przystani sprzętu wodnego, budowę pomostów na potrzeby sportów wodnych i kąpieliska, kładek i pomostów wędkarskich oraz na potrzeby dydaktyki, zarybianie zbiornika.
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 167,86 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy).

§ 2. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
PREZYDENT MIASTA
SUWAŁK


Miasto Suwałki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.