Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Rozbudowa systemu metanometrii automatycznej

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
44-330 Jastrzębie-Zdrój Al. Jana Pawła II 4 tel. 32 7564113, fax. 32 4762671
ogłasza

przetarg nieograniczony na 

ROZBUDOWĘ SYSTEMU METANOMETRII AUTOMATYCZNEJ DLA  KWK „KNURÓW – SZCZYGŁOWICE” 
 
Data otwarcia: 05.02.2016r. godz. 900 Miejsce przetargu: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Al. Jana Pawła II nr 4  sala nr 003 w  Jastrzębiu - Zdroju.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja „Regulaminu określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych” z dnia 04.03.2014 r. Treść „Regulaminu…” dostępna jest na stronie internetowej: - jsw.pl/o-nas/dokumenty/regulaminy-i-akty-prawne/ - jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-do-pobrania/.
  2. Wykupienie wymagań ofertowych w cenie 100,00 zł + VAT (do  nabycia w KWK „Knurów – Szczygłowice” Dział Zamówień i Przetargów  ul. Dworcowa 1 w Knurowie, pokój nr 206, w terminie do dnia 04.02.2016r.  do godz. 1400). Faktury na powyższe opłaty można otrzymać w Kasie  KWK „Knurów-Szczygłowice”  w Budynku Dyrekcji przy ul. Dworcowej 1  w Knurowie, czynnej w godz.: 700-1000 i 1200-1415.
  3. Wpłacenie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)  na konto JSW S.A. Bank PKO BP S.A. nr rachunku: 29 1020 2498 0000 8002 0443 8719 z dopiskiem: „Przetarg – Rozbudowa systemu metanometrii automatycznej dla KWK „Knurów - Szczygłowice” najpóźniej do dnia składania ofert.
  4. Ofertę, w zaklejonej kopercie - z dopiskiem: ”Przetarg – Rozbudowa systemu metanometrii automatycznej dla KWK „Knurów - Szczygłowice”, oraz  nazwą i adresem oferenta, należy złożyć w Kancelarii Głównej Biura Zarządu JSW S.A., Jastrzębie - Zdrój, ul. Jana Pawła II nr 4, pokój nr 039 w terminie do dnia 04.02.2016r.  do godz. 1400.
  5. JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie przewidzianej w ww. Regulaminie.
  6. Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury przetargowej.
  7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub równoważnych.
  8. Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 Ustalenie warunków finansowo – ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia ofert. Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udzielają pracownicy  KWK „Knurów – Szczygłowice”:
  • Marek Losse - tel.  032/717 6846; 6552
  • Ryszard Włodarczak – tel. 032/718 5864 

JSW S.A. zastrzega sobie prawo do:


Przetarg na Rozbudowę systemu metanometrii automatycznej
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.