Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Gmina Wronki

Gmina Wronki
ogłasza
konkurs na stanowisko Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach

I Informacje ogólne o gminnej instytucji kultury, na dyrektora której organizowany jest konkurs:

Nazwa instytucji kultury: Wroniecki Ośrodek Kultury.
Adres instytucji kultury: Wronki, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki.

II Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania:
1. Kandydat ubiegający się o stanowisko musi posiadać:
1) obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
3) co najmniej 3-letni staż pracy,
4) doświadczenie w działalności związanej z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
5) znajomość zagadnień funkcjonowania samorządowej instytucji kultury,
6) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników oraz zdolności menedżerskie i organizacyjne,
7) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
8) znajomość przepisów:  o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, o muzeach, o finansach publicznych,  o zamówieniach publicznych,  prawa pracy oraz Statutu Wronieckiego Ośrodka Kultury.
9) dobry stan zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora WOK.
oraz:
10) nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie być karanym zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
2. Kandydat ubiegający się o stanowisko musi przedłożyć w formie pisemnej:
1) zgłoszenie do konkursu z umotywowaniem swojej kandydatury,
2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju Wronieckiego Ośrodka Kultury na minimum cztery lata to jest do roku 2021, zawierającej informację o planowanym rozwoju życia kulturalnego oraz dbałości o kultywowanie tradycji w gminie Wronki,
3) życiorys (szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
4) udokumentowany świadectwami pracy lub zaświadczeniami przebieg zatrudnienia wykazujący co najmniej 3-letni staż pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie na stanowiskach związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
6) kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wykształcenia i kwalifikacje zawodowe,
7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska dyrektora,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury,
10) opinie lub rekomendacje oraz inne dokumenty istotne wg kandydata 
w postępowaniu konkursowym.

III Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu, a także termin złożenia wymaganych dokumentów:
1) Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpieniu do konkursu, a także złożenia wymaganych dokumentów: 31 stycznia 2017 r., godz. 15.00, sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5 (biuro nr 6),
2) Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury”.
3) Oferty, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 1 lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

IV Przewidywane terminy rozpatrzenia wniosków:
1) ocena ofert pod kątem zgodności z wymogami przedstawionymi w ogłoszeniu nastąpi w terminie do dnia 07 lutego 2017 r.,
2) rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne nastąpią do dnia 16 lutego 2017 r.
3) wyłonienie, przez komisje konkursową, kandydata na dyrektora nastąpi do dnia 20 lutego 2017 r.

V Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury:
Z warunkami organizacyjno-finansowymi funkcjonowania Wronieckiego Ośrodka Kultury można zapoznać się osobiście po wcześniejszym umówieniu się z Wronieckim Ośrodkiem Kultury. Termin zapoznania się z dokumentami można uzgodnić również telefonicznie: (67) 2540 141.

VI Informacje dodatkowe:
1) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.
2) O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (w kwestionariuszu należy koniecznie podać numer telefonu).
3) Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Wronek (www.wronki.pl).
Wronki, dnia 23 grudnia 2016 r.Burmistrz MiG Wronki
Mirosław Wieczór


Gmina Wronki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.