Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Miasto i Gmina Olkusz

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
 
Stosownie do art. 71 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm./ oraz art. 49 KPA zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1087K Zederman – Kosmolów w m. Zederman i Zadole Kosmolowskie w km od 0+000 do 1+435” – na wniosek Zarządu Drogowego w Olkuszu, 32-300 Olkusz Al. 1000 lecia 1a.

Przedmiotowy wniosek został zamieszczony pod numerem SE.604.1.2017 w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Ponadto zawiadamiam o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jw.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 326 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 02.01.2017r. do 16.01.2017r.
 
Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Bożena Krok
Z-ca Burmistrza


Miasto i Gmina Olkusz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.