Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Starostwo Powiatowe w Tczewie

Tczew, dnia 2 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości:
 
wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Przedmiot dzierżawy:
Zabudowana nieruchomość położona przy ul. Armii Krajowej 84C w Tczewie, oznaczona jako działka nr 11/15 (obręb 5) o powierzchni 0,5077 ha, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00028880/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie. Nieruchomość usytuowana jest w centrum zachodniej dzielnicy mieszkaniowej Suchostrzygi. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki użytkowe o funkcji handlowo-usługowej, budynki jednorodzinne i wielorodzinne oraz budynek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Działka o kształcie nieregularnym i konfiguracji niezróżnicowanej, ogrodzona płotem z elementów prefabrykowanych z bramą przesuwną bez napędu od strony wjazdu, pozostałe granice działki ogrodzone częściowo płotem murowanym i segmentami betonowymi. Teren utwardzony płytami betonowymi i nawierzchnią asfaltową.
Nieruchomość zabudowana jest dwubryłowym, niepodpiwniczonym budynkiem użytkowym z 1975 r. o funkcji biurowo-magazynowej o powierzchni 1000 m2.

Część magazynowa z zapleczem biurowo-socjalnym: jednokondygnacyjna, składająca się z pomieszczeń magazynowych, toalety i nieogrzewanej hali głównej, ściany konstrukcyjne wykonane z prefabrykowanych słupów i belek żelbetowych, stolarka okienna metalowa i drewniana o znacznym stopniu zużycia, okna zabezpieczone od wewnątrz kratami metalowymi, wrota stalowe, wypełnione blachą falistą.

Część biurowa: dwukondygnacyjna, na parterze dwa biura (w tym jedno z zapleczem socjalnym), archiwum, komunikacja i schody na piętro, pomieszczenie magazynowe i węzeł sanitarny z szatnią. Na piętrze znajduje się sześć pomieszczeń biurowych, komunikacja, kuchnia, toaleta, łazienka. Stolarka okienna PCV, drzwi wejściowe z profili aluminiowych, drzwi wewnętrzne płycinowe. Ściany konstrukcyjne murowane tradycyjnie z bloczków gazobetonowych. Klatka schodowa i schody żelbetowe z lastryka, poręcze metalowe. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane.

Z przedmiotu dzierżawy wyłączony jest teren północno-zachodni o powierzchni ok. 500 m2, przeznaczony na składowanie materiałów tj. teren o szerokości ok. 10 m mierzony prostopadle wzdłuż ogrodzenia i ok. 50 m mierzony równolegle do tego ogrodzenia. Dzierżawca zobowiązany będzie udostępniać część placu manewrowego do w/w części wydzielonej tj. wyłączonej z dzierżawy oraz drogę dojazdową o długości ok. 70 m w związku z dojazdem uprawnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie do części wydzielonej.
 
Wysokość opłaty miesięcznej:
Za część magazynową z zapleczem biurowo-socjalnym: 10 000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) oraz podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych tj. 12 300,00 zł brutto.
Za część biurową: 5 000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) oraz podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych tj. 6 150,00 zł brutto.

Miesięczne opłaty z tytułu czynszu nie zawierają opłat eksploatacyjnych - Dzierżawca ponosić będzie opłaty związane z ogrzewaniem, energią elektryczną i wodą. Dzierżawca zobowiązany będzie do wywozu nieczystości we własnym zakresie i na własny koszt, a także do opłacania podatku od nieruchomości (z wyłączeniem wydzielonego gruntu).
 
Zasady aktualizacji opłaty miesięcznej:
Wysokość czynszu będzie waloryzowana w przypadku wzrostu cen w lutym każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
 
Termin wnoszenia opłat miesięcznych:
Określony na podstawie faktur wystawianych przez Wydzierżawiającego, z góry za dany miesiąc.
 
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 11/15 znajduje się w obszarze obejmującym tereny innych usług (stacje benzynowe, MOP, itp.), z dopuszczeniem produkcji, bez ustalania parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy. Na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych oraz zakaz rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów, prowadzącej do wzrostu uciążliwości, a także zakaz lokalizacji obiektów obniżających standard warunków mieszkaniowych. Ponadto w planie ustalono bezwzględne ograniczenie uciążliwości dla środowiska wynikających z funkcji dopuszczających usługi, przemysł, składowanie.
Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres trzech lat.
 
Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nieokreślony.
 
Sposób zagospodarowania nieruchomości:
W gestii Dzierżawcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Wydzierżawiający zastrzeże sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.
 
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 23 stycznia 2017 r. na tablicy ogłoszeń na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl, www.bip.powiat.tczew.pl oraz www.monitorurzedowy.pl - internetowej gazecie codziennej na prawach prasy drukowanej.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 24 stycznia 2017 r. Oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu zgłoszenia a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2. W przypadku zainteresowania przedmiotem dzierżawy przez więcej niż jeden podmiot, dzierżawcę wyłania w drodze przetargu Zarząd Powiatu Tczewskiego.
 
Kontakt:
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Tczewie
pokój 129 (I piętro),
tel. 58 77-34-853 lub 58 77-34-967
Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę


Starostwo Powiatowe w Tczewie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.