Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Gmina Cielądz

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Cielądz
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cielądz, fragmenty wsi: Cielądz, Ossowice i Komorów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) w nawiązaniu do uchwały XLVII.215.2014 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, fragmenty wsi: Cielądz, Ossowice i Komorów, oraz uchwały nr XIX.130.2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII.215.2014 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 października 2014 r., informuję o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, fragmenty wsi: Cielądz, Ossowice i Komorów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Cielądz w godz. urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Cielądz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Cielądz. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Cielądz do rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy Cielądz

Paweł Królak


Gmina Cielądz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.