Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Zarząd Powiatu Puławskiego

UCHWAŁA Nr 416/2017
Zarządu Powiatu Puławskiego
z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Bałtów, gmina Żyrzyn, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 1370/6 o pow. 0,0986 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomościprzyległej, oznaczonej nr 71 o pow. 1,8400 ha, położonej w obrębie Bałtów, Gmina Żyrzyn.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Powiatu Puławskiego Nr XXV/196/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Zarząd Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1.      Sporządza się i podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 1370/6 o pow. 0,0986 ha, położonej w obrębie Bałtów, Gmina Żyrzyn, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta Nr LU1P/00088709/5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 71 o pow. 1,8400 ha, położonej w obrębie Bałtów, Gmina Żyrzyn.

2.      Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o której mowa w pkt 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Załącznik do Uchwały Nr 416/2017
Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Puławskiego
z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Bałtów, gmina Żyrzyn, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 1370/6 o pow. 0,0986 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 71 o pow. 1,8400 ha, położonej w obrębie Bałtów, Gmina Żyrzyn.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Powiatu Puławskiego Nr XXV/196/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Zarząd Powiatu Puławskiego uchwala, co następuje:

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomościami oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 1370/6 o pow. 0,0986 ha, położonej w obrębie Bałtów, Gmina Żyrzyn, dla której w Sądzie Rejonowym w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych jest urządzona księga wieczysta Nr LU1P/00088709/5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 71 o pow. 1,8400 ha, położonej w obrębie Bałtów, Gmina Żyrzyn.

II. niezabudowane działki nr: 362/12 o pow. 2,8500 ha, 670/3 o pow. 13,7400 ha, 666/3 o pow. 8,0700 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Puławach urządzona jest księga wieczysta Nr LU1P/00074980/7 oraz nr 362/11 o pow. 1,7400 ha, która objęta jest księgą wieczystą Nr LU1P/00042302/8.
 
Uchwała Zarządu Powiatu Puławskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 
I
1.      Cena nieruchomości ustalona została na podstawie jej wartości zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.      Cała cena podlega zapłacie na rachunek Starostwa Powiatowego w Puławach w sposób określony w protokole uzgodnień.

3) Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty wieczysto – księgowe.

II
1.      Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.
2.      Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
3.      Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
4.      Termin wnoszenia opłat – nie dotyczy.
5.      Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

III
Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniu 11 stycznia 2017 r. na okres 21 dni, a ponadto informację o jego wywieszeniu opublikowano w prasie lokalnej oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) upływa z dniem 22 lutego 2017 r.


Zarząd Powiatu Puławskiego

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.