Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Gmina Unisław

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY UNISŁAW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z podjętą uchwałą nr VIII/57/15 Rady Gminy Unisław z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu. Projekt zmiany studium gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opublikowany jest na stronie www.bip.unislaw.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 21 lutego 2017 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu, przy ulicy Parkowej 22, 86-260 Unisław o godzinie 17:00. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Unisław, na adres Urzędu Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, jak również za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, adres e-mail: danuta.balik@unislaw.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2017 r.


Gmina Unisław

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.