Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Powiat Żarski

Uchwała Nr 493/2017
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 19 stycznia 2017 roku 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 lat 

na podstawie art. 32 ust.1 i 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 814 ze zm.), § 24 uchwały Nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011.82.1647), pkt. 3 załącznika nr 3 uchwały nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 2147) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 32 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2 wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat, położonej w obrębie Olszyna gmina Trzebiel, stanowiącej część działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha.
2. Wykaz, o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/ 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Żarskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
/-/ Janusz Dudojć – Przewodniczący Zarządu
/-/ Małgorzata Issel – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
/-/ Marek Femlak – członek Zarządu
/-/ Józef Radzion – członek Zarządu
/-/ Edward Skobelski – członek Zarządu
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 493/2017
Zarządu Powiatu Żarskiego
z dnia 19 stycznia 2017 roku
WYKAZ 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 lat, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147)
 
1.Położenie nieruchomości: obręb Olszyna gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta południowa).
2.Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana, stanowiąca część działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, zapisana w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
3.Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem nr 32, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej - 17,10 m2 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 200 m2 położonym na części działki nr 223/6 o powierzchni 6.0522 ha, wg załączonej mapy sytuacyjnej.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień. Budynek przeznaczony jest na działalność handlowo-usługową.
4.Wysokość opłat z tytułu najmu:
Minimalna stawka stanowiąca podstawę do negocjacji – 5,00 zł/m2 - zgodnie z uchwałą nr 147/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia stawek minimalnych za najem budynków i lokali, oraz wysokości minimalnego czynszu za dzierżawę gruntu na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
5.Forma i tryb oddania nieruchomości w najem:
Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku. poz. 2147).
6.Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, na okres 21 dni tj.od dnia 24 stycznia 2017 r. do dnia 23 lutego 2017 r.oraz na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 4790614, 68 4790679
Uchwała Nr 493/2017 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 lat


Powiat Żarski

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.