Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Miasto Leśna

ZARZĄDZENIE NR 18/2017
BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia 13 stycznia 2017r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2016 r. Dz.U. poz.446 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz.2147) oraz Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna., Burmistrz Leśnej zarządza co następuje:
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość przedstawioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącą własność Gminy Leśna.
§ 2
Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym wiąże do dnia 27 grudnia 2018r.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leśnej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej na okres 21 dni, a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
BURMISTRZA LEŚNEJ NR 18/2017 z dnia 13 stycznia2017r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 
Miasto Leśna Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 13 .01.2017 do 03.02.2017
Terminem końcowym do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości tj. z tytułu roszczenia lub jako poprzedniemu właścicielowi pozbawionemu prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990r.albo jego spadkobiercom jest dzień 24.02.2017r..


Miasto Leśna

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.