Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Zarząd Powiatu we Włodawie

Włodawa, dnia 24.01.2017 r.
WB.6740.4.61.2016.LD

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie dróg publicznych

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.23) oraz art. 11 a i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku złożonego przez Zarząd Powiatu we Włodawie 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: przebudowa dróg powiatowych nr 1624 L relacji Sosnowica - Urszulin - Hańsk - droga wojewódzka nr 819 od km 18+162 do km 33+921 oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny.

Zakres prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1624L obejmuje:
- Rozbiórkę istniejących krawężników drogowych i obrzeży betonowych oraz chodników obustronnych w zakresie przewidzianym w opracowaniu.
- Rozbiórkę (lokalnie) istniejących zatok postojowych i autobusowych.
- Rozbiórkę (lokalnie) istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1624L przez odcięcie krawędzi, rozbiórkę istniejącej konstrukcji oraz przez frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość umożliwiającą wykonanie korekty równości lub wykonanie pełnej grubości warstwy ścieralnej.
- Wykonanie korekt wysokościowych oraz zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową.
- Wykonanie poszerzeń jezdni w miejscach wynikających z korekty przebiegu geometrycznego trasy przebudowywanego odcinka drogi powiatowej oraz korekty geometrycznej włączeń dróg gminnych.
- Wykonanie (lokalnie) poszerzeń istniejących poboczy gruntowych i skarp pod konstrukcje projektowanego ciągu pieszo-rowerowego.
- Wykonanie (lokalnie) poszerzeń istniejących skarp pod konstrukcje projektowanych chodników i peronów.
- Przebudowę istniejących parkingów.
- Przebudowę istniejących zjazdów utwardzonych w zakresie objętym opracowaniem.
- Przebudowę zatok autobusowych w zakresie objętym opracowaniem.
- Odtworzenie lub korektę geometrii rowów znajdujących się w granicach opracowania oraz wymianę, rozbudowę i budowę nowych przepustów rurowych.
- Budowę na odcinku od km 0+020 do km 0+380 kanalizacji deszczowej z możliwością podczyszczania wód opadowych poprzez separator substancji ropopochodnych z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego (wg odrębnego opracowania branżowego).
- Ustawienie krawężników ulicznych 15x30x100 na ławie betonowej z „oporem” z betonu B10 z uwzględnieniem zmian przebiegu geometrycznego trasy.
- Ustawienie krawężników 15x22x100 w rejonach przejść dla pieszych oraz zjazdów indywidualnych i publicznych na ławie betonowej z „oporem” z betonu B10.
- Ustawienie obrzeży 6x20x75 jako zabezpieczenie zewnętrznych krawędzi projektowanego chodnika na ławie betonowej z „oporem” z betonu B10.
- Ustawienie obrzeży 8x30x100 jako zabezpieczenie zewnętrznych krawędzi projektowanego ciągu pieszo-rowerowego na ławie betonowej z „oporem” z betonu B10.
- Wykonanie nowej konstrukcji zjazdów, miejsc postojowych i zatok autobusowych oraz nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
- Wykonanie nowej konstrukcji oraz nawierzchni chodników z kostki bet. gr. 6cm.
- Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni drogi powiatowej na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem.
- Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem.
- Odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania.
- Wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: dz. nr 298, 248 (248/1, 248/2), 268 (268/1, 268/2), 353 (353/1, 353/2), 300 (300/1, 300/2), 302/1 (302/3, 302/4), 302/2 (302/5, 302/6), 249 (249/1, 249/2), 112 (112/1, 112/2), 130 (130/1, 130/2), 263, 113, 297, 140, 296 położone w Urszulinie, dz. nr 288, 296 (296/1, 296/2), 297 (297/1, 297/2), 298 (298/1, 298/2), 342, 429, 537, 77 położone w Andrzejowie, dz. nr 140 położona w Wincencinie, dz. nr 162, 272/2 (272/3, 272/4), 273 (273/1, 273/2), 176, 38, 123, 253 położone w Kulczynie, dz. nr 93, 96/22 (96/23, 96/24), 81 położone w Kulczynie Kolonii, dz. nr 133, 108, 55, 206 położone w Ujazdowie, dz. nr 170/4 położona w Hańsku Pierwszym, (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale). Numery działek oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.
Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność jednostki samorządu terytorialnego:
dz. nr nr 248/1, 249/1, 112/1, 130/1, 268/1, 353/1, 301/1, 296/1, 297/1, 298/1, 272/3, 273/1, 96/23, 302/3 i nr 302/5.
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia, w Starostwie Powiatowym we Włodawie przy Al. J. Piłsudskiego 24


Zarząd Powiatu we Włodawie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.