Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Miasto i Gmina Pelplin

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pelplin w części obrębów geodezyjnych: Ropuchy, Rajkowy, Gręblin, Rudno, Wielki Garc, Międzyłęż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pelplin w części obrębów geodezyjnych: Ropuchy, Rajkowy, Gręblin, Rudno, Wielki Garc, Międzyłęż
zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 6 lutego 2017 r. do 7 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 24, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Pelplin w części obrębów geodezyjnych: Ropuchy, Rajkowy, Gręblin, Rudno, Wielki Garc, Międzyłęż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt planu i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin: http://bip.pelplin.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, o godzinie 10.00, w pokoju nr 15.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2017 r.

Uwagi mogą być wnoszone:
* w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin;
* w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, pokój nr 24;
* w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: urbanistyka@pelplin.pl


Miasto i Gmina Pelplin

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.