Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza

Zarządzenie Nr 19/VII/2017
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 1 lutego 2017 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 61A, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260) oraz § 1 ust. 1 i 2 pkt 4, § 2 ust. 1, § 6 pkt 2 lit. a uchwały Nr XV/124/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami przez Prezydenta Miasta Zgierza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 roku, Nr 19 poz. 221)
 
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat, działkę gruntu o powierzchni 338 m2, oznaczoną numerem ewidencyjnym 462, położoną w 129 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Łódzkiej 61A.
2. Działka gruntu, o której mowa w § 1 ust. 1 stanowi własność Gminy Miasto Zgierz, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1G/00039933/9.
§ 2. Przedmiot dzierżawy, o którym mowa w §  1 ust.  1 wykorzystywany będzie z przeznaczeniem na:
- ogródek przydomowy o powierzchni 323 m2,
- obiekt gospodarczy o powierzchni 15 m2, z wykorzystaniem na cele składowe.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.
 
 
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 19/VII/2017
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 1 lutego 2017 roku

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ustalam:

obejmujący niżej opisaną działkę gruntu przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy oraz obiekt gospodarczy, z wykorzystaniem na cele składowe
 
Oznaczenie i położenie nieruchomości Opis przedmiotu dzierżawy Sposób zagospodarowania nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 462, położona w 129 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Łódzkiej 61A, o powierzchni ogólnej 338 m² wg. wypisu z rejestru gruntów, objęta księgą wieczystąKW Nr LD1G/00039933/9w dz. I, działka gruntu nr 462, poł. przy ulicy Łódzkiej 61A, o pow. 0,0338 HA, w dz. II, jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz, w dz. III i w dz. IV brak wpisów. Przedmiotem dzierżawy jest grunt o powierzchni 338 m² w kształcie prostokąta z czego: 1) grunt o pow. 323 m2 przeznaczony będzie na ogródek przydomowy, 2) grunt o pow. 15 m2 przeznaczony będzie pod obiekt gospodarczy, z wykorzystaniem na cele składowe. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Opisywana nieruchomość wykorzystywana będzie w części na ogródek przydomowy oraz w części na cele składowe.
 
  1. Czynsz za przedmiot dzierżawy opisany w tabeli w pkt 1 wynosić będzie 32,30 zł (słownie: trzydzieści dwa 30/100 złotych) w stosunku miesięcznym.
  2. Czynsz za przedmiot dzierżawy opisany w tabeli w pkt 2 wynosić będzie 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) w stosunku miesięcznym plus podatek VAT.
  3. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w pkt 1 i 2 płatny jest z góry do 10–go dnia każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy.
  4. Czynsz, o którym mowa w pkt 1 i 2 będzie począwszy od miesiąca marca 2017 roku, corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
  5. Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, tj. od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 22 lutego 2017 r.
 
Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa, Pl. Jana Pawła II Nr 16, pokój 3, tel. (42) 714 31 83 lub 714 31 88.


Zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.