Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Miasto Szczawno-Zdrój

BURMISTRZ SZCZAWNA - ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14. 09. 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Szczawna - Zdroju nr 18/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. 
OGŁASZA

rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Gen. Józefa Łączyńskiego 32

PRZEDMIOT ROKOWAŃ OBEJMUJE:
1.prawo własności lokalu użytkowego położonego na parterze budynku użytkowego, jednokondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, składającego się z trzech magazynów o łącznej pow. użytkowej 97,21m2 , wraz z pomieszczeniem przynależnym (strych) o pow. 85,55 m2
2.prawo własności nieruchomości gruntowej dz. nr 14 obr. nr 1 o pow. 0,3352 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami usługowymi, objętej księgą wieczystą KW nr sw1w/00003063/9 w udziale wynoszącym 1421/10000.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako strefa mieszkaniowa. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem B – jako tereny mieszkaniowe. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 150 000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
w tym: cena lokalu 113 940,- zł
cena gruntu 36 060,- zł 

Zaliczka: 20 000,- zł 

Rokowania odbędą się dnia 10 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 27
Urzędu Miasta Szczawna - Zdroju ul. Kościuszki 17 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

1) wpłacenie zaliczki na konto: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, nie później niż 6 marca 2017 r.
2) zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, nie później niż 6 marca 2017 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju ul. Tadeusza Kościuszki 17, pokój nr 5.

Ofertę zaadresować następująco:
„Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój
Oferta - rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. gen. Józefa Łączyńskiego 32
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 10. 03. 2017 r. GODZ. 10:00”

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty,
5) kopię dowodu wpłaty zaliczki,
6) wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia
rokowań wynikiem negatywnym. 

Uwagi dodatkowe:
  • zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań,
  • zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego,
  • koszty transakcji ponosi strona kupująca,
  • termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań,
  • cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo,
  • cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 5 lat, pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki.
  • nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 12.09.2016 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 74 849 39 24.
  • nieruchomość nie znalazła nabywców w kolejnych przetargach, zorganizowanych w dniach: 27. 10. 2016 i 05. 01. 2017 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju, tel./074/ 849-39-37, 38 pok. nr 37,38 w godz. od 8.00 do 15.30. 

Burmistrzowi Szczawna Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 

Szczawno Zdrój 2017-01-31


Miasto Szczawno-Zdrój

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.