Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Zarządzenie Starosty Żagańskiego

ZARZĄDZENIE NR 9.2017 r.
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
Z DNIA 02.02.2017 r. 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Obrębie Gryżyce gm. Żagań przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku w drodze bezprzetargowej
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, i 2, w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. 2016.2147 r. z późniejszymi zmianami) Starosta Żagański wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
§ 1
Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Gryżyce gmina Żagań oznaczonej ewidencyjnie nr działki 32/2 o pow. 0,16 ha przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku.
§ 2
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wykaz o którym mowa w § 1 Zarządzenia podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz wykaz ten podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żaganiu www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żaganiu
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Brak zastrzeżeń
formalno-prawnych
STAROSTA
Henryk Janowicz
 
 
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Starosty Żagańskiego nr 9.2017
z dnia 02.02.2017 r.
 
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej na okres do 1 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa

1.Obręb Gryżyce gmina Żagańnieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie nr działki 32/2 o pow. 0,16 ha oddawana w dzierżawę na cele rolne. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku. W przypadku przeprowadzenia przetargu na przedmiotową nieruchomość przez właściciela, dzierżawa zostanie rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.

2.Położona na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona w strefie produkcji rolnej – grunty rolne i łąki oraz w strefie rekreacyjno-turystycznej.

3.Wysokość stawki czynszu została ustalona na podstawie § 1 Zarządzenia Nr 24.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. i zgodnie z Zarządzeniem nr 82/09 Wójta Gminy w Żaganiu z dnia 32 grudnia 2009 r. i Uchwały Nr XX/139/16 Wójta Gminy Żagań z dnia 15 listopada 2016 r.

4.Czynsz dzierżawny roczny wynosić będzie 35,20zł.

5.Płatność : czynsz dzierżawny roczny będzie płatny z góry za dany rok w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Dzierżawcę wystawionej do 15 danego miesiąca przez Wydzierżawiającego
 
KW – ZG1G/00052848/3
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 
Wykaz wywieszono: dnia: 03.02.2017 r.
Wykaz zdjęto: dnia .....................
Wykaz sporządziła: ANNA KUDYBA


Zarządzenie Starosty Żagańskiego

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.