Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Miasto Tczew

Tczew, dnia 3 lutego 2017 r.
OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Tczewa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwały nr XLVII/385/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 lutego do 6 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1, pok. nr 37 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 (w czw. do 16.00, w pt. do 13.00) oraz na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl w BIP.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu przy ul. 30 Stycznia 1, sala nr 22 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tczewa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 r. Pisma należy kierować na adres: Urząd Miejski Tczew, pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mailowy: info@um.tczew.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 353 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Tczewa na adres Urząd Miejski Tczew, pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy info@um.tczew.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi złożone do projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi złożone w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Tczewa w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Prezydent Miasta Tczewa
Mirosław Pobłocki


Miasto Tczew

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.