Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Zarządzenie Burmistrza Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 35/17
BURMISTRZA LEŚNEJ
z dnia 07.02.2017 roku.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2147)oraz Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 lutego 2015 roku, Zarządzenia Nr 69/2016 Burmistrz Leśnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących przedmiot prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego Gminy Leśna Burmistrz Leśnej zarządza co następuje:
§ 1
Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości przedstawione w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Leśna.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Leśnej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej na okres 21 dni, a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
OBWIESZCZENIE
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Leśnej 3517 z dnia 07.02.2017 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
 
Lp. Położenie nieruchomości Powierzchnia
gruntu -pomieszczenia
w m2
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Wysokość stawki czynszu Wysokość opłaty
1. Leśna część działki nr 612/5 92m2 Tereny mieszkaniowe Tereny zabudowy mieszkaniowej-wielorodzinnej              Dzierżawa
            na okres 3 lat
25,00zł/m2 25,00zł
(rocznie)

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od …07.02.2017 r. do 27.02.2017 r.


Zarządzenie Burmistrza Leśnej

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.