Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Starostwo Powiatowe w Tczewie

STAROSTA TCZEWSKI
Tczew, dnia 8 lutego 2017 r.
GG-GN.6845.1.5.2017.IC 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016. 2147 t. j.) Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Tczewskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości: 

Wykaz
części nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Skarbu
Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele parkingowe 

Oznaczenie części nieruchomości gruntowej:
działki nr 358/1 o powierzchni 0,1213 ha i nr 358/3 o powierzchni 0,0084 ha położone w Tczewie przy ul. Pomorskiej/ul. Kaszubskiej. Dla nieruchomości gruntowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00033744/2. Działka nr 358/1 oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako „zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp”, działka nr 358/3 jako „drogi dr”.

Opis nieruchomości:
Działki zlokalizowane są w pobliżu skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Gdańską. 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, Galeria Kociewska, dworzec kolejowy PKP, dworzec autobusowy, punkty usługowe, kino, banki, restauracje.
Powierzchnia działki nr 358/1 o powierzchni 0,1213 ha utwardzona jest płytami jumbo, na działce posadowiony jest budynek o powierzchni użytkowej 8,12 m2 pełniący funkcje stróżówki, składający się z jednej izby oraz wc. Działka jest ogrodzona. Działka nr 358/3 o powierzchni 0,0084 ha stanowi drogę.

Cel dzierżawy:
parking samochodowy.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Działki znajdują się na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa symbolem US 3 – „Nowe Miasto”. Przeznaczenie podstawowe terenu obejmuje wyznaczone w planie przestrzenie publiczne objęte strefami ochrony konserwatorskiej. Przeznaczeniem uzupełniającym jest pierzejowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa usługowa z dużym udziałem zieleni.

Okres dzierżawy:
3 lata.

Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego:
1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), w tym obowiązująca stawka procentowa podatku od towarów i usług. Wysokość czynszu będzie waloryzowana – w przypadku wzrostu cen – w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza waloryzacja nastąpi w lutym 2018 roku.

Terminy wnoszenia czynszu: z góry, co miesiąc, w terminach określonych w fakturach VAT wystawionych przez Wydzierżawiającego.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 9 lutego 2017 r. do dnia 1 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 oraz zamieszcza się na stronach internetowych www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl. Starosta Tczewski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz Wojewodzie Pomorskiemu w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu Starosta Tczewski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piaskowa 2, pokój 131, tel. 58 77 34 851.
STAROSTA
Tadeusz Dzwonkowski

Starosta Tczewski podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele parkingowe


Starostwo Powiatowe w Tczewie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.