Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Miasto i Gmina Olkusz

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap B
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.
 
Granice obszaru objętego Planem przedstawiono na załączniku graficznym do obwieszczenia o tej samej treści, który wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik graficzny dołączono również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 20 lutego 2017 r. do 20 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 219, w godzinach:
·         poniedziałki: od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 16.30
·         od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00
W podanym  miejscu i czasie można zapoznać się z dokumentacją sprawy. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem udostępniony zostanie także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie dostępne wykazy danych” dalej  „Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 27 lutego 2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w sali narad (nr 112)  o godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym projekcie planu miejscowego może wnieść do niego uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 kwietnia 2017 r.  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1)      opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub
2)      opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub
3)      za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) projekt ww. planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnianiem możliwości udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić w sposób określony powyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r.  
 Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
Niniejsze ogłoszenie zastępuje ogłoszenie zamieszczone w dniu  3 lutego 2017 r.
 
Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczyńska
Z-ca Burmistrza

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Miasto i Gmina Olkusz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.