Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Prezydent Miasta Bełchatowa

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełchatowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zmianami)
zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bełchatowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach: od 18 maja do 7 czerwca 2017 r.

Wyłożenie będzie miało miejsce w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1B, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, w Sali Radnego, II piętro, pokój nr 316 o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydent Miasta Bełchatowa, na adres: ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, z podaniem imienia i nazwiska osoby składającej uwagę lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, na adres: e-mail: bppb@op.pl.

Prezydent Miasta Bełchatowa

Mariola Czechowska


Prezydent Miasta Bełchatowa

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.