Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru położonego w Bielawie Dolnej gmina Pieńsk
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 39 ust. 1 i 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pieńsku Nr LII/304/2014 z dnia 24 października 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru położonego w Bielawie Dolnej gmina Pieńskwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od27 czerwca 2017 r.do 25 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku, ul. Bolesławiecka 29, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu6 lipca 2017 r. w świetlicy (pok. nr 20) Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku ul. Bolesławiecka 29, o godzinie 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk, na adres: ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia9 sierpnia 2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk, na adres: ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk lub na adres e-mail:slodzinska@piensk.com.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia9 sierpnia 2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk.
Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
Jan Magda


Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.