Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Gmina Chojnów sprzeda nieruchomości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2016

Wójta Gminy Chojnów

z dnia 09 lutego 2016 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów.
 

1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LE1Z/00001943/6.

2. Obręb: Zamienice, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.

3. Działka numer 84/2 o powierzchni 0,43 ha (Br-RV, AM1). Sprzedaży podlega 1/2 części udziału Gminy Chojnów.

4. Opis przedmiotu sprzedaży: działka o kształcie regularnym (zbliżonym do prostokąta), zabudowana budynkiem mieszkalno - gospodarczym oraz dwoma budynkami gospodarczymi numer 39 w Zamienicach, wybudowanymi na początku ubiegłego wieku w technologii wykonania tradycyjnej. Zbywana jest 1/2 część udziału Gminy Chojnów przedmiotowej nieruchomości, nie stanowiąca samodzielnego lokalu mieszkalnego w myśl ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000 r..Nr 80).

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: ZW – tereny zainwestowania wiejskiego. Określa się następujące obszary funkcyjne w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w ramach których dopuszcza się realizację następujących funkcji: [ZW] - zainwestowania wiejskiego przeważającej funkcji: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa letniskowa (rekreacji indywidualnej) i mieszkaniowo-usługowa, usługi agroturystyczne oraz dopuszcza się:

a) przeznaczenie łącznie maksymalnie 30 % powierzchni danego obszaru funkcyjnego jako terenów usług sportu i rekreacji, usług (z wyłączeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko), w tym także usług obsługi komunikacji samochodowej, cmentarze, obiekty kultu religijnego i ich zaplecza (administracja związana z działalnością kościoła, funkcje mieszkalne, działalność charytatywna i edukacyjna),

b) dodatkowo dla miejscowości: Rokitki, Goliszów, Konradówka i Michów przeznaczenie maksymalnie 5 % powierzchni danego obszaru funkcyjnego jako terenów zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności; Przy wyznaczaniu w planach miejscowych terenów pod zabudowę należy uwzględnić ograniczenia wynikające z położenia części obszarów funkcyjnych [ZW] w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody, a w szczególności zakaz: likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych oraz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek i innych zbiorników wodnych,

Podstawa opracowania: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów przyjęte uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr XVIII.108.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

6. Cena 1/2 części udziału Gminy Chojnów w nieruchomości zabudowanej oraz gruncie: 46.500 złotych (czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych).

7. Zasady sprzedaży - w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 tj.) - w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Zgodnie z § 19 ust.3 uchwały Nr XXXIX/204/2001 Rady Gminy Chojnów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chojnów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 6519 tj.), zmienionej uchwałą Nr LIII.376.2014 Rady Gminy Chojnów z dnia 28 października 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 4654), przy sprzedaży lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemcę stosuje się bonifikatę w wysokości 97 %.

8. Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa 25 marca 2016 r.
Wykaz nieruchomości do sprzedaży


Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.