Dzisiaj jest: 22.9.2023, imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Warszawa Dostawę montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w pawilonie


Przetargi na maila

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Przetarg Dostawę montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w pawilonie nr 12 wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej szpitala i robotami towarzyszącymi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej

Najważniejsze Informacje

Przedmiot Zamówienia

Tryb Zamówienia

Rodzaj Ogłoszenia

Termin Składania

Nr Ogłoszenia

Ogłoszenie o Zamówieniu

2020-09-23

Ogłoszenie nr 584805-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Zamawiający

Zamawiający

Województwo

Miasto

Ulica

Nr telefonu

Adres e-mail

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

01-211 Warszawa

Kasprzaka 17

22 38 94 806,

mmarcinkowska@wolski.med.pl,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 584805-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %):


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:


NAZWA I ADRES

Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Regon: 01103538100000

ulica: Kasprzaka

Numer domu: 17

Numer mieszkania:

Kod pocztowy: 01-211

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Państwo: Polska

Numer telefonu: 22 38 94 806,

e-mail: mmarcinkowska@wolski.med.pl,

Fax: 22 632 38 93

Adres strony internetowej (URL): www.wolski.med.pl, https://e-propublico.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem(URL):

Tak

www.wolski.med.pl , https://e-ProPublico.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Tak

www.wolski.med.pl , https://e-ProPublico.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

Elektronicznie

Nie

W niniejszym postępowaniu składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Platforma https://e-ProPublico.pl/

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa - pawilon nr 2 Kancelaria Ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

www.wolski.med.pl, Platforma https://e-ProPublico.pl/


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w pawilonie nr 12 wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej szpitala i robotami towarzyszącymi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej

Numer referencyjny:

EP/57/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 50 kWp i nie mniejszej 49,4 kWp na dachu pawilonu nr 12 Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wraz z wykonaniem i uzgodnieniem niezbędnej dokumentacji technicznej.

II.5) Główny kod CPV

09331200-0

Dodatkowe kody CPV

Kod CPV09332000-509331000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7 Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów w miesiącach:

lub dniach:

30

lub data rozpoczęcia:

lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków

Wykonawca musi wykazać się osobami , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem tj.; a) Kierownik budowy/robót -uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu instalacji PV na budynkach użyteczności publicznej w tym jedna robota polegała na wykonaniu instalacji PV o mocy min. 49 kWp b) Kierownik robót branży konstrukcyjnej- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe c) Projektant branży elektrycznej - uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, oraz doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej dwóch instalacji PV o mocy min. 49 kWp d) Projektant branży konstrukcyjnej - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe e) Min. 2 monterów - posiadających doświadczenie w montażu min. 10 instalacji PV każdy przy czym każdy z monterów musi posiadać certyfikat UDT potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznych,

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli: 1. Wykonawca posiada właściwe certyfikaty dla oferowanych modułów fotowoltaicznych oraz inwerterów, potwierdzające autoryzację wystawioną przez producenta lub jego przedstawicielstwa iż Wykonawca został przeszkolony w zakresie montażu jego produktów wystawione przez producentów oferowanych produktów; 2. Wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe w montażu - w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przedstawienia referencji z wykonania dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych (tak jak w przedmiocie zamówienia) z co najmniej siedmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy 20-50kWp każda, z czego wymogiem są minimum cztery instalacje fotowoltaiczne zrealizowane jako główny wykonawca na budynkach użyteczności publicznej. o wielkości mocy zbliżonej do przedmiotu zamówienia tj. pomiędzy 25-50kWp każda, z udokumentowaniem, że instalacje te oferent, jako główny wykonawca,; oraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których instalacje te zostały wykonane z załączeniem referencji wystawionych przez te podmioty; dodatkowym atutem będą referencje wystawione przez jednostkę nadzorującą te inwestycje; Zamawiający bierze pod uwagę tylko instalacje zrealizowane przez oferenta jako głównego wykonawcę przedstawianych inwestycji. Uwadze nie podlegają wykonane instalacje fotowoltaiczne jak i referencje wystawione oferentowi jako podwykonawcy. 3. Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: a) w zakresie zdolności odnoszącej się do wiedzy i doświadczenia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wykaże, że posiada wymagane zdolności w pełnym zakresie. 4. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wiedzy i doświadczenia, przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielnie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku w zakresie zdolności finansowej każdy z wykonawców wykaże spełnienie przedmiotowego warunku. 5. Wykonawca posiada odpowiednie certyfikaty i uprawnienia przewidziane przepisami prawa budowlanego i energetycznego dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych 6. Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku, określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: a) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacja przedmiotu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, liczbę tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. b) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie spełnia, na podstawie - złożonych przez Wykonawców - oświadczeń/dokumentów opisanych w rozdziale 6 siwz.

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty numeru KRS, pod którym Wykonawca został zarejestrowany lub nazwy, pod którą Wykonawca został wpisany do CEiDG, zamawiający pobiera samodzielnie w/w dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczeniu usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wzorem stanowiącym, załącznik nr 6 do SIWZ Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1. 000. 000,00 zł. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ,a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Złożona oferta powinna zawierać: 1) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ, 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ, 3) Dokumenty wymienione w rozdziale 6.4. SIWZ. 4) Dowód wniesienia wadium. 5) Dokument (zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a PZP. 6) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych). Forma wpłaty wadium: Wadium może być wnoszone w: pieniądzu, płatne na konto pieniądzu, płatne na konto PKO BP S.A 81-303 Gdynia 21 1440 1101 0000 0000 0606 2539 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu określonego w Rozdziale 12 ust. 12.1 nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem określonego terminu zostanie dostarczone w oryginale do miejsca wskazanego w punkcie 11.1. (Kancelaria Ogólna). Powyższe wadium musi być dostarczone w oddzielnej trwale zamkniętej kopercie oznaczonej: "Wadium do postępowania nr EP/57/2020 na: "Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej dla Szpitala Wolskiego" Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać numer postępowania, którego dotyczą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 2 pkt 1) lit. a). tytułem "Wadium do postępowania EP/57/2020 na: "Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej dla Szpitala Wolskiego" W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia, określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, kwotę gwarancji lub poręczenia, termin ważności gwarancji lub poręczenia, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp, Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 uPzp. W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie nisza niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości dla wszystkich części.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Tak

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:

godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy z uwagi na: a) istotne braki lub wady w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, lub niezgodności ze stanem faktycznym obiektu, b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, c) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, gdy realizowane jest zamówienie dodatkowych, skutkujące koniecznością wydłużenia terminu wykonania umowy, d) przedmiot zamówienia, jeżeli zachodzi konieczność zmiany użytych do realizacji zamówienia materiałów lub technologii pod warunkiem, że materiały lub technologie zamienne będą o parametrach nie gorszych lub równych, i ich zmianę zaakceptuje Zamawiający, e) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, f) zmianę stawki celnej, w przypadku gdy ich zmiana nastąpi po zawarciu umowy, g) okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, h) niesprzyjające warunki atmosferyczne do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, lub mimo wcześniej uzgodnionego z Zamawiającym Harmonogramu Rzeczowego Wykonania Przedmiotu Umowy, przerwy w prowadzeniu robót wynikające z winy Zamawiającego, powodujące konieczność zawieszenia robót przez Wykonawcę, a skutkujące przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, i) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, a także innych przeszkód i skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, j) nie ujawnione w planach uzbrojenie terenu, k) rezygnację z wykonania części robót budowlanych, l) postęp technologiczny skutkujący aktualizacją rozwiązań projektowych, m) zmianę producenta urządzeń lub wyposażenia, n) konieczność wprowadzenia zmian, w tym dotyczących rozliczeń, będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń podmiotu, który przyznał środki na sfinansowanie zamówienia, a w trakcie realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego wymuszających zmianę wcześniej przyjętych założeń. 2. W przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2 Zamawiający lub Wykonawca w terminie 7 dni prześle drugiej stronie umowy pismo określające, które z powyższych okoliczności wystąpiły oraz zakres proponowanych zmian umowy wraz z uzasadnieniem. 3. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy przedstawienia kosztów zmian i sposobu jego obliczenia z podaniem wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia, czasu dokonania zmiany i jego wpływu na termin zakończenia umowy. 4. Druga strona umowy powinna ustosunkować się do proponowanych zmian umowy w terminie 7 dni od momentu otrzymania ww. pisma. 5. W przypadku nie ustosunkowania się w powyższym terminie uznaje się, iż druga strona wyraziła zgodę na proponowany zakres zmian. 6. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana przez Wykonawcę zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy czy obniżenie jakości wykonania zamówienia lub jeżeli z innych przyczyn uzna zmianę za niedopuszczalną. 7. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 8. Strony umowy akceptują wysłanie pism za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na poniższe adresy: Zamawiający: kancelaria@wolski.med.pl Wykonawca: ..............

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy)

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2020-09-23

godzina:

08:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą

okres w dniach:

30

(od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


W przypadku zainteresowania daną ofertą przetargową zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Zamawiającym.


Kliknij w ten link, jeśli interesują Cię Warszawa aktulane przetargi na Dostawy

Strona pochodzi z serwisu www.e-przetargi.pl

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.