Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO 
ogłasza

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice,
dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00037083/4
 
Lp. Oznaczenie nieruchomości
(nr działki)
Powierzchnia
(m2)
Cena wywoławcza
netto (zł)
Zaliczka
(zł)
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1 424/223 2126 63 300 6 500 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2 424/226 1535 45 300 5 000 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3 424/227 1428 42 100 4 500 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4 424/228 1334 39 300 4 000 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
5 424/229 1430 45 200 5 000 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
6 424/231 1400 41 300 4 500 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 
Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Dojazd do działek nieurządzoną gruntową drogą gminną. Działki nieuzbrojone, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa dostępne z działki drogowej nr 424/207. Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

W księdze wieczystej widnieją wpisy dotyczące służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu, jednak w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego czego skutkiem było wydzielenie działek pod drogi publiczne, służebności te stały się bezprzedmiotowe.
 
Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 10 lutego 2016 r. w godz. od 1200 do 1230, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.
 
Rokowania odbędą się w dniu 01 marca 2016 r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym  w Gryficach,  Pl. Zwycięstwa 37 w sali 315.
 
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 czerwca 2015 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 28 sierpnia 2015 r.
Rokowania odbyły się w dniu 20 października 2015 r.
Rokowania odbyły się w dniu 22 grudnia 2015 r.
 
Warunki rokowań:
 1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. zaliczki w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia zaliczki w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gryficach, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot rokowań, zachodzi zatem obowiązek wpłaty zaliczki ze wskazaniem nieruchomości, którą uczestnik rokowań zamierza nabyć.
 2. Zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 pok. nr 410, IV piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na nieruchomość w Rzęskowie …(wymienić nieruchomość, której dotyczy zgłoszenie)”, w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. do godz. 1500.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty (maksymalnie 3 raty roczne, I rata płatna na 3 dni przed zawarciem umowy, II rata płatna do dnia 30 czerwca 2017 r., III rata płatna do dnia 30 czerwca 2018 r.).

  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 powołanego wcześniej rozporządzenia.
   
 4. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
   
 5. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.
   
 6. Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym wcześniej terminie, zaliczka ulega przepadkowi.
   
 7. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest na wskazane konto.
   
 8. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipotecznemu.
   
 9. Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.
  W sprawach dotyczących rokowań stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.
 
Ogłoszenie o rokowaniach wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej , a także w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.