Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom

W dniu 26 stycznia 2016 r. na XIX sesji Rada Miejska w Wolbromiu podjęła uchwałę dotyczącą objęcia nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym wszystkie nieruchomości niezamieszkałe z dniem 1 czerwca 2016 r. będą objęte nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolbrom tak, jak nieruchomości zamieszkałe.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: sklepy, placówki usługowe, warsztaty rzemieślnicze, lokale gastronomiczne, pensjonaty, hotele, biura, hurtownie, magazyny, zakłady przemysłowe, ogródki działkowe, działki rekreacyjne, szkoły, cmentarze, obiekty użyteczności publicznej itp.

Odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości do tej pory odbywał się w ramach indywidualnych umów zawieranych przez właściciela nieruchomości z uprawnionym do tego typu usług podmiotem.

Wprowadzenie nowych zasad oznacza, że to Gmina Wolbrom organizuje i nadzoruje system, w tym ogłasza przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całego miasta oraz zawiera umowę z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na wykonywanie w/w usługi.

Oznacza to, że od dnia 1 czerwca 2016 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie obowiązywać ta sama zasada jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składanie do Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom deklaracji, w której określą wielkość i ilość pojemników, częstotliwość wywozu dopasowaną do swoich potrzeb oraz wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty, uiszczanej miesięcznie na rzecz Gminy, a nie jak dotychczas firmie wywozowej.

Objęcie nowym systemem wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolbrom ma na celu uszczelnienie i usprawnienie odbioru i zagospodarowania wytworzonych odpadów komunalnych, wyeliminowanie „podrzucania” odpadów do cudzych pojemników i kontenerów, a także likwidację zjawiska tzw. „dzikich wysypisk”. Właściwy sposób postępowania z odpadami zapewni osiąganie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, do czego zobowiązują nas przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu w terminie do dnia 15 marca 2016r.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej nie ma obowiązku składania deklaracji, ponieważ w tym przypadku opłata jest już uiszczana w ramach nieruchomości zamieszkałej!

Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej: www.wolbrom.pl oraz do pobrania w siedzibie UMiG Wolbrom, w Referacie Ochrony Środowiska.

Dotychczasowy odbiór odpadów komunalnych na podstawie indywidualnych umów z firmą specjalistyczną powinien być wypowiedziany we własnym zakresie zgodnie z zapisem umowy z dniem 31 maja 2016 r. (nie dotyczy odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych).

UWAGA!
Nowy system dotyczy tylko i wyłącznie odpadów komunalnych, oznacza to, że pozostałe odpady produkcyjne i poprodukcyjne powstające w wyniku prowadzonej działalności odbierane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie na dotychczasowych zasadach.


Wypełniając deklarację należy zastosować stawki przyjęte Uchwałą NR XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, tj:

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:
1) o pojemności 120 litrów – w wysokości 25,00 zł,
2) o pojemności 240 litrów – w wysokości 34,00 zł,
3) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 72,00 zł,
4) o pojemności 7 000 litrów – w wysokości 650,00 zł,

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 120 litrów – w wysokości 35,00 zł,
2) o pojemności 240 litrów – w wysokości 48,00 zł,
3) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 101,00 zł,
4) o pojemności 7 000 litrów – w wysokości 830,00 zł,

Wyliczoną w deklaracji opłatę należy uiszczać bez wezwania, raz w miesiącu w terminie do końca każdego miesiąca. Opłata, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom lub w kasie Urzędu, począwszy od miesiąca czerwca br.

Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który złoży deklarację otrzyma informację o zapłacie wraz z numerem konta, oraz harmonogram wywozu odpadów.

Szczegółowych informacji na temat nowelizacji miejscowych przepisów może uzyskać także w Referacie Ochrony Środowiska UMiG Wolbrom pod nr tel. 32 70 65 301.
Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
/-/ Adam Zielnik
 

Odpady komunalne
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.