Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Chóstnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubin z dnia 14 grudnia 2011 r. XX/126/2011 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Chróstnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.02. do 17.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Władysława Łokietka 6a, 59-300 Lubin, pok. nr 13, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany wyżej wymienionego planu miejscowego odbędzie się w dniu 15.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie o godz. 13.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2016 r.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.