Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KOBIERZYCE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 marca 2016 r. do 23 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 marca 2016 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o pizp, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kobierzyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.
 

Plan rozwoju gminy Kobierzyce
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.