Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mysiadło

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
 
Lesznowola, dnia 18.02.2016 r.
RUP.6721.1.3.2016.EG(5)
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło zatwierdzonego uchwałą Nr 277/XXXVI/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2005 r.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust.1, w związku z art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lesznowola uchwały Nr 188/XIV/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło, (teren pomiędzy ul. Osiedlową, ul. Różaną a ul. Graniczną, oznaczony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 47MW).

Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego dokumentu:
  1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
  2. ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Lesznowola
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: gmina@Lesznowola.pl.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Lesznowola, który jest właściwym organem do rozpatrzenia wniosków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2016 r.
 
Z up. WÓJTA
Iwona Pajewska – Iszczyńska
Zastępca Wójta
 

Plan zagospodarowania przestrzennego Lesznowola obręb Mysiadło
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.