Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Negocjacje w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

MARS FINANCE 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000395219,
NIP: 7010312354, kapitał zakładowy: 31.050.000 PLN
 
ogłasza rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności budynków, budowli i innych urządzeń, położonych w Szczecinie, w granicach portu morskiego, przy ul. Ludowej
 
 1. Przedmiotem postępowania są nieruchomości gruntowe, składające się z działek o numerach ewidencyjnych:
  • 32/4, obręb ewidencyjny 3025 – Nad Odrą 25, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00081765/3;
  • 33/2, 33/3 i 33/4, obręb ewidencyjny 3025 – Nad Odrą 25, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00222782/9;
  • 3) 34/2, obręb ewidencyjny 3025 – Nad Odrą 25, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00083041/6,
  o łącznej powierzchni 2,8594 ha, wraz ze znajdującymi się na nich budynkami, budowlami i innymi urządzeniami. Szczegółowy przedmiot zbycia określa Regulamin postępowania przywołany w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia. Spółka dopuszcza zarówno zbycie wszystkich nieruchomości, jako całość, jak również poszczególnych działek, jak i dokonanie nowych podziałów geodezyjnych.
   
 2. Odpowiedzi z adnotacją „Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie praw do nieruchomości przy ul. Ludowej w Szczecinie. Nie otwierać przed 30.03.2016r. godz. 1200”, należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście B, piętro V, pokój 537), do dnia 30.03.2016r. do godziny 1200. W przypadku przesyłania odpowiedzi za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia odpowiedzi będzie dzień jej wpływu do Spółki.
   
 3. Kwota wadium w postępowaniu wynosi 75.000,00 zł w przypadku składania oferty na całość przedmiotu postępowania. W przypadku składania oferty na część przedmiotu postępowania kwota wadium w postępowaniu wynosi 15.000,00 zł za każdą działkę ewidencyjną lub część każdej działki ewidencyjnej. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Spółki o numerze 60 1130 1017 0020 1476 9520 0001 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego do terminu składania odpowiedzi.
   
 4. Odpowiedź jest wiążąca przez okres 90 dni od dnia otwarcia odpowiedzi.
   
 5.              Otwarcie odpowiedzi odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście B, piętro V, pokój 537), w dniu 30.03.2016r. o godzinie 1400.
   
 6. Szczegółowe informacje, postanowienia i zasady dotyczące postępowania i przedmiotu postępowania zawarte są w: (i) Regulaminie postępowania prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności budynków, budowli i innych urządzeń, położonych w Szczecinie, w granicach portu morskiego, przy ul. Ludowej; oraz (ii) w dokumentacji przedmiotu postępowania.
   
 7. Regulamin postępowania jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki: http://www.marsfinance.pl/AKTUALNOSCI-69.html
   
 8. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w sprawie postępowania i przedmiotu postępowania są: Marek Bolesta – ekspert ds. zarządzania nieruchomościami (e-mail: marek.bolesta@marsfinance.pl, tel.: 887 870 206) oraz Karolina Planeta – specjalista ds. sprzedaży i nieruchomości (e-mail: karolina.planeta@marsfinance.pl, tel.: 887 870 531).
 9. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania, a także do zmiany niniejszego ogłoszenia i postanowień Regulaminu postępowania, jak również inne uprawnienia zastrzeżone w Regulaminie postępowania.
   
  Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego oraz nie może być źródłem żadnych roszczeń w stosunku do Mars Finance 1 sp. z o.o., w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o zawarcie umowy lub wywodzonych z ujemnego interesu umownego.


Kontakt
numery tel.: 887870531
e-mail: office@marsfinance.pl

Negocjacje w sprawie zbycia prawa użytkowania nieruchomości
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.