Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaż nieruchomości w Złotej

Kraków dn. 04.03.2016 r.
WYKAZ NR 2
Dyrektor Oddziału Regionalnego
Agencji Mienia Wojskowego ul. Montelupich 331-155 Kraków
Znak: 2/2016

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) w związku z ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1322)
podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Złota, przeznaczonej do sprzedaży, będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego.

Nieruchomość położona w Złotej przy ul. Parkowej 17, obręb 13 Złota, gmina Złota, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 346/5 o pow. 0,1800ha. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr KI1P/00024296/6 prowadzoną przez XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pińczowie Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju.

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki i budowle:
 1. Budynek administracyjny o pow. użyt. 264,20 m² oraz kubaturze 1313 m³
 2. Budynek gospodarczy o pow. użyt. 16 m² oraz kubaturze 43 m³

Pozostała infrastruktura techniczna w tym m.in.:
 • sieci uzbrojenia technicznego 
 • ogrodzenie 
 • droga i plac betonowy 
 • lampy oświetleniowe
 • maszt antenowy.

Budynek administracyjny: dwukondygnacyjny, murowany, z wbudowanymi garażami w części parterowej. Kotłownia własna na paliwo stałe. Stropodach kryty papą termozgrzewalną. Na dachu maszt antenowy stalowy.
Instalacje:
 • elektryczna 
 • wodociągowa 
 • kanalizacyjna
 • odgromowa.

Budynek gospodarczy: jednokondygnacyjny, murowany, dach z blachy trapezowej. Instalacji brak.
Część budynku administracyjnego - pow. użyt. 31,15m2, wraz z przynależnym gruntem o pow. 0,0040 ha będący częścią działki 346/5, jest przedmiotem umowy dzierżawy, z firmą „Orange Polska S.A.”, do dnia 31.03.2017 r.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości utwardzoną drogą o nawierzchni bitumicznej, wiodącą do parku i Zespołu Placówek Oświatowych, przez działkę nr 346/2 stanowiącą własność Gminy Złota – (brak prawnie uregulowanego dojazdu).
Przyszły nabywca nieruchomości ureguluje we własnym zakresie kwestię korzystania z dojazdu do nieruchomości.

Dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złota zatwierdzonego uchwałą Nr III/20/2000 Rady Gminy w Złotej z dnia 31.08.2000r. w/w działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem MN.1– jako obszary zainwestowania mieszkaniowego i usług towarzyszących. W ewidencji gruntów teren oznaczony symbolami: Br - użytki rolne zabudowane, R – grunty orne.
 
Cena nieruchomości wynosi: 195.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami.
Informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w Gazecie „Echo Dnia” – wydanie lokalne.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ul. Montelupich 3, tel. 12 211-40-20, pok. 105 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu, którego miejsce i warunki podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu przetargowym, opublikowanym w prasie oraz na stronie internetowej www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie do dnia 15.04.2016 r.; w Kancelarii Oddziału Regionalnego AMW przy ul. Montelupich 3, w Krakowie.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie:
 • Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ul. Montelupich 3, 31-155 Kraków od 04.03.2016 r. do 25.03.2016 r.
oraz opublikowany na www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • Urzędu Gminy Złota; ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota.
 • Starostwa Powiatowego w Pińczowie; ul. Zacisze 5; 28-400 Pińczów.


Agencji Mienia Wojskowego sprzedaż nieruchomości w Złotej
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.