Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sobków

Kraków dn. 04.03.2016 r.
WYKAZ NR 3
Dyrektor Oddziału Regionalnego
Agencji Mienia Wojskowego ul. Montelupich 331-155 Kraków
Znak: 3/2016

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) w związku w związku z ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1322)
 
podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Sobków, przeznaczonej do sprzedaży, będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego

Nieruchomość położona w Sobkowie przy ul. Długiej 4, obręb 18 Sobków, gmina Sobków, powiat jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 83/1 o pow. 0,2100 ha. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr KI1J/00048337/4 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki i budowle:
 1. Budynek administracyjny o pow. użyt. 285,40 m² oraz kubaturze 1313 m³
 2. Budynek gospodarczy – (kojec) o pow. 8,00 m² oraz kubaturze 34 m³

Pozostała infrastruktura techniczna w tym m.in.:
 • częściowe ogrodzenie
 • droga i plac betonowy
 • część placu bitumicznego.

Budynek administracyjny: dwukondygnacyjny, murowany, w części parteru znajdują się garaże i pomieszczenia kotłowni. Stropodach kryty papą termozgrzewalną.

Na dachu maszt antenowy stalowy. Instalacje:
 • elektryczna 
 • wodociągowa 
 • kanalizacyjna 
 • odgromowa.

Budynek gospodarczy:
 • jednokondygnacyjny 
 • murowany 
 • dach z blachy trapezowej 
 • Instalacji brak.
Wszystkie media obecnie odłączone.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującym teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIX/241/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30.06.2010r. oraz uchwałą Nr LI/266/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30.08.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/241/2010, przedmiotowa działka w większości położona jest w terenie oznaczonym symbolem 17. MN.U. – tj. pod zabudowę mieszkaniowo-usługową historycznego centrum miejscowości i w małym fragmencie ozn. symbolem 17.R – tereny upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych (ten fragment działki objęty jest obszarem zalewowym).
 
Cena nieruchomości wynosi: 215.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami.

Informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w Gazecie „Echo Dnia” – wydanie lokalne.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ul. Montelupich 3, tel. 12 211-40-20, pok. 105 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu, którego miejsce i warunki podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu przetargowym, opublikowanym w prasie oraz na stronie internetowej www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie do dnia 15.04.2016 r.; w Kancelarii Oddziału Regionalnego AMW przy ul. Montelupich 3, w Krakowie.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie:
 • Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ul. Montelupich 3, 31-155 Kraków od 04.03.2016 r. do 25.03.2016 r.
oraz opublikowany na www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • Urzędu Gminy w Sobkowie, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków;
 • Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie; ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów.


Agencja Mienia Wojskowego sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sobków
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.