Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze

ZARZĄDZENIE Nr 65/2016
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
Z DNIA 03 MARCA 2016 R.


w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, 1045, 1890), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65), w związku z uchwałą nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.) z a r z ą d z a m, co następuje:

§.1 Przyjąć wykaz dotyczący oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałk:
 1. działka ozn. nr geod: 2/7 o powierzchni 1,4564 ha, położona na terenie Gminy Suwałki, obręb Dubowo Pierwsze, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,4564 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 291 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych).
   
 2. część działki ozn. nr geod: 33/2 o powierzchni 2,5973 ha, położonej na terenie Gminy Suwałki, obręb Płociczno-Tartak, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,4537 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,2916 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,8520 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 519 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście złotych).
   
 3. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 12 zł (słownie: dwanaście złotych).
   
 4. działka ozn. nr geod: 34032 o powierzchni 0,7810 ha, położona w Suwałkach – Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,4842 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2968 ha.Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 156 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych).
   
 5. działka ozn. nr geod: 33797/3 o powierzchni 0,3642 ha, położona w Suwałkach przy ul. St.Staniszewskiego, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3642 ha.Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2018 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” łączącej ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Podlaskiego nr 283 z dnia 19 listopada 2008 r., poz. 2826, działka o nr geod: 33797/3 zawiera się w konturze o symbolu 21R/KD – w zakresie przeznaczenia podstawowego tereny rolnicze z zakazem zabudowy. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje się możliwość alternatywnej lokalizacji drogi głównej 1KD wraz ze wszystkimi obiektami technicznymi niezbędnymi do jej funkcjonowania.
   
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 73 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy złote).

§.2 Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
Prezydent Miasta
Suwałk
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.