Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Udanin

Udanin, dnia 24.02.2016 r.
Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Udanin z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zbycia nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782), oraz uchwały Nr LIX/210/2010r. z dnia 29 września 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Udanin ,
zarządzam co następuje :
§ 1
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność Gminy Udanin, opisaną w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w postaci załączników numer 1 i 2 do zarządzenia, które w postaci wykazów zawierają istotne informacje dotyczące zbywanych nieruchomości , oraz warunków sprzedaży.
§ 2
 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz określający warunki sprzedaży nieruchomości o której mowa w § 1 poprzez wywieszenie w siedzibie urzędu, oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. Wykaz stanowi integralną część niniejszego zarządzenia , które podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Udanin, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Udanin.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Udanin
Teresa Olkiewicz
Udanin, 24.02.2016 r.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Udanin z dnia 24.02.2016 r.
Nr 5/2015 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

Wójt Gminy Udanin działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.782) oraz zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
i n f o r m u j ę  o
zamiarze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Udanin.
 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży położona jest w granicach działki nr 1/3 w obrębie Pichorowice, o powierzchni ewidencyjnej 0,39 ha i stanowi własność Gminy Udanin.
 2. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin , zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII.213.2014 z dnia 25.09.2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 5442 z dnia 23.12.2014 r. określona jest jako tereny sportu i rekreacji - symbol US/1.
 3. Dla nieruchomości w granicach działki nr 1/3 w obrębie Pichorowice, Sąd Rejonowy w Jaworze,
  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1J/00022547/0.
   
Zgodnie z art.34 o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.782) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mają :
 1. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem terminu określonego w dalszej części wykazu.
 2. poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercy, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w dalszej części wykazu.
Osoby, o których mowa w pkt.1 i 2 korzystają z pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie , że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Wnioski w sprawie przysługującego pierwszeństwa należy składać w sekretariacie urzędu w terminie 6 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości tego wykazu.

Cenę wyżej opisanej nieruchomości ustalono na kwotę 90 200 zł. słownie : dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych, gr. 00

Wykaz będzie umieszczony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy, oraz na stronie internetowej BIP na okres 21 dni .
Wójt Gminy Udanin
Teresa Olkiewicz
Udanin, 24.02.2016 r.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Udanin z dnia 24.02.2016 r.
Nr 5/2015 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

Wójt Gminy Udanin działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.782) oraz zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz.1490)
i n f o r m u j ę   o
zamiarze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Udanin.
 1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży położona jest w granicach działki nr 1/4 w obrębie Pichorowice, o powierzchni ewidencyjnej 0,28 ha i stanowi własność Gminy Udanin.
 2. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin , zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII.213.2014 z dnia 25.09.2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 5442 z dnia 23.12.2014 r. określona jest jako tereny sportu i rekreacji - symbol US/1.
 3. Dla nieruchomości w granicach działki nr 1/3 w obrębie Pichorowice, Sąd Rejonowy w Jaworze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1J/00022547/0.
Zgodnie z art.34 o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.782) pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mają :
 1. osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem terminu określonego w dalszej części wykazu.
 2. poprzedni właściciele nieruchomości pozbawieni prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercy, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w dalszej części wykazu.
Osoby, o których mowa w pkt.1 i 2 korzystają z pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie , że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wnioski w sprawie przysługującego pierwszeństwa należy składać w sekretariacie urzędu w terminie 6 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości tego wykazu .

Cenę wyżej opisanej nieruchomości ustalono na kwotę 64 800 zł. słownie : sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych, gr. 00

Wykaz będzie umieszczony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy, oraz na stronie internetowej BIP na okres 21 dni .
Wójt Gminy Udanin
Teresa Olkiewicz
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.