Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie
Oddział w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Batorego 17a
 
 
 
TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
zaprasza do składania ofert na zakup prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Kętach Os. 700-lecia 10B, oznaczonej nr 2354/38 (obręb 0004 Kęty Nowe Miasto) o powierzchni 429m2 z prawem własności budynku posadowionego na tej działce, dla których VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z siedzibą w Kętach prowadzi Księgę Wieczystą KR2E/00023746/9, wraz ze służebnością drogi po działkach nr 2354/60 i 2354/62 (obręb Nowe Miasto) do działki nr 2354/38.
 
Nieruchomość znajduje się na obrzeżu osiedla mieszkaniowego o nazwie Osiedle 700-lecia w Kętach. Cała powierzchnia działki zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem wybudowanym w latach siedemdziesiątych XX wieku. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizację.
Sprzedaż nieruchomości obejmuje również zbycie służebności gruntowej dojścia i dojazdu po działkach nr 2354/60 i 2354/62 do działki nr 2354/38.
3,31% zaoferowanej ceny będzie stanowiło wartość służebności gruntowej po działkach nr 2354/60 i 2354/62 do działki nr 2354/38, do której zostanie doliczony 23% VAT.
96,69 % zaoferowanej ceny będzie zwolnione z VAT.
 
1. Otwarcie ofert odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Batorego 17a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Bielsku-Białej w Budynku A – sala nr 331A w dniu 5.04.2016r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert jest niejawne.
2. Warunkiem złożenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 56 291,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).
3. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 31.03.2016r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w mBank 51 1140 1078 0000 40 77 1500 2001 z dopiskiem ,,WADIUM sprzedaż użytkowania wieczystego Kęty, Os. 700-lecia. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
4. Wszelkie koszty zabezpieczeń (wadium) ponosi Kupujący.
5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone na rachunki bankowe przez nich wskazane.
7. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
8. Oferty, pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie w języku polskim, należy składać w dni robocze, do dnia 1.04.2016r. do godz. 14.00 w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17a, Budynek A pokój 27 (parter – Dziennik Podawczy), w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie „Oferta na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2354/38 położonej w Kętach os. 700-lecia, Obręb Nowe Miasto wraz z własnością budynku i służebnością drogi. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Złożenie ofert w miejscu innym, niż wyżej podane, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Nabywcy. Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu przetargowym.
10. Oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, adres mailowy, nr telefonu;
b) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku osób prawnych podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli;
c) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
d) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis właściwego rejestru lub wpis w CEIDG.
e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
f) oferowaną cenę, (cyfrowo i słownie);
g) potwierdzenie wpłaty wadium
h) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium
11. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2014 poz. 1380 z późn. zm.) zobowiązany jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
12. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
13. Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”
14. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje sprzedaż w formie Aukcji, informując oferentów o jej terminie i miejscu.
16. Postąpienie w licytacji wynosi 5 630,00 zł. (pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100)
17. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie w terminie 7 od daty otwarcia ofert.
18. Po rozstrzygnięciu przetargu Sprzedawca w terminie 21 dni zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Pozostałą część wylicytowanej ceny netto wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z zastrzeżeniem na wstępie) należy wpłacić na konto:
PKO BP 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720 .
19. Kupujący ponosi koszty zawarcia umowy, podatki opłaty sądowe, a także koszty uzyskania niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego dokumentów dotyczących nieruchomości oraz zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia, na rachunek bankowy sprzedającego, nie później, niż na jeden dzień przed dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
20. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku sprzedającego.
21. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, z dniem wydania przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary.
22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wpłaconego przez oferenta wadium, gdy ten pomimo powiadomienia o wyborze jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży.
23. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
24. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można pod nr tel.: 33 813 11 30, a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie do dnia 31.03.2016r. w godz. od 8.00 do 12.00, po uprzednim skontaktowaniu się pod  nr tel.: 33 813 15 15.
 
TAURON Dystrybucja S.A. 
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 925 759,22 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321


TAURON Dystrybucja S.A.

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.