Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Dostawa koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 510274067-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej: „Dostawa koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627546-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej, Krajowy numer identyfikacyjny 55040428900000, ul. ul. Szkolna  , 07-440  Goworowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 614 070, e-mail zgk_goworowo@wp.pl, faks 297 614 070.
Adres strony internetowej (url): www.goworowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego używanej koparko-ładowarki o następujących parametrach: - rok produkcji nie starszy niż 2013; - pojazd dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym; - przebieg nie większy niż 5000 mth; - masa własna 9000 – 11 000 kg; - silnik turbodoładowany o mocy min. 95 KM; - napęd na obie osie (4x4) z możliwością wyboru napędu na jedną lub obie osie, przedni most wahliwy, tylny sztywny, dyferencjały zapobiegające poślizgowi kół; - równe koła przednie i tylne, wszystkie koła skrętne, opony z bieżnikiem dwukierunkowym, min. 50% bieżnika, koła nie mniejsze niż 28 cali; - pompa wytwarzająca ciśnienie pracy sekcji głównej min. 20 MPA; - łyżka ładowarkowa o pojemności min. 1 m³, o szerokości min. 2 m, z zębami i widłami do palet, obsługiwana przez dwa siłowniki, amortyzowana/pływająca, o udźwigu min. 3000 kg, o wysokości podnoszenia powyżej 3 m, sterowana jednym joystickiem; - zestaw do kopania z ramieniem teleskopowym, umożliwiający kopanie na głębokość min. 5,50 m, wyposażony w min. dwie łyżki (jedna o szerokości 0,60 – 0,75 m i druga skarpowa o szerokości ponad 1,4 m) i mechaniczne szybkozłącze koparkowe, udźwig na złożonym ramieniu min. 1 500 kg, sterowany za pomocą dwóch joysticków, wyposażony w mechaniczne podpory do stabilizacji pracy; - wyposażenie dodatkowe: obrotowy fotel operatora, ogrzewanie, wycieraczki i spryskiwacze przedniej oraz tylnej szyby, lusterko wsteczne, światła drogowe, kierunkowskaz, światło ostrzegawcze, oświetlenia robocze z przodu i tyłu koparko-ładowarki, regulowana kolumna kierownicy. Zamawiający nie określa wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem. Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiona w formularzu ofertowym. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Dokumentacja w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 43261000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 131000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: EMEL-BUD Maciej Łupiński
Email wykonawcy: mak0031@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Gen. Józefa Bema 89a/31
Kod pocztowy: 15-370
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 169740.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169740.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 169740.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.