Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie nr 510275132-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie: DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622342-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny w Bydgoszczy - Fordonie, Krajowy numer identyfikacyjny 31961200000000, ul. Rynek  8, 85-790  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 467 090, e-mail zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl, faks 523 472 098.
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.zp.sw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zakład Karny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-05/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego gatunek L–1, w łącznej ilości 55 m³, o parametrach jakościowych przedstawionych poniżej: Gęstość w 15ºC – max. 860 kg/m³ Wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg Temperatura zapłonu – min. 56ºC Lepkość kinematyczna w 20ºC – max. 6,00 mm²/s Skład frakcyjny – do 250ºC destyluje max. 65% (V/V); do 350ºC destyluje max. 85% (V/V) Temperatura płynięcia – max. –20ºC Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej – max. 0,3% (m/m) Zawartość siarki – max. 0,10% (m/m) Zawartość wody – max. 200 mg/kg Zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg Pozostałość po spopieleniu – max. 0,01% (m/m) 2. Olej opałowy musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie PN–C–96024:2011 lub normie równoważnej. 3. Podana ilości oleju opałowego jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, z tym że wartość zakupionego oleju opałowego nie przekroczy wartości umowy. Zamawiający oświadcza, że zmiany nie spowodują obniżenia wartości zamówienia o więcej niż 30% zaoferowanej kwoty. 4. Warunki szczegółowe dostaw: 1) Dostawy oleju opałowego będą realizowane do zbiorników znajdujących się w kotłowni, zlokalizowanej w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie 61, 86–014 Sicienko, w ilościach według potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa dostawa oleju opałowego (tego samego rodzaju i gatunku) będzie mieścić się w przedziale od 7,0 m³ do 12 m³. 2) Wykonawca dostarczać będzie olej opałowy własnym transportem, na swój koszt. 3) Dostawy oleju opałowego Wykonawca będzie realizował cysternami o wymiarach umożliwiających wjazd do siedziby Zamawiającego. Pojazd cysterny maksymalnie 3–osiowy, o masie całkowitej nie większej niż 26 ton, zaopatrzony w wąż o długości minimum 30 metrów. 4) Cysterny muszą być zaopatrzone w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia pomiarowe, wskazujące dokładną ilość wydanego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15°C. 5) Realizacja dostaw odbywać się będzie w uzgodnionych terminach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 13:00. 6) W dniu dostawy oleju opałowego Wykonawca dostarczy: dowód dostawy – WZ wydanej ilości oleju, świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego wystawione przez jego producenta, określające parametry jakościowe, kopię ważnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego (przepływomierza) cysterny dostarczającej olej opałowy. 5. Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 143118.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski
Email wykonawcy: handel@paliwaolkop.pl
Adres pocztowy: Frydrychowo 54
Kod pocztowy: 87-410
Miejscowość: Kowalewo - Pomorskie
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 165665.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 165665.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 173327.42
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.