Dzisiaj jest: 28.5.2022, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Dostawa paliw płynnych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

Ogłoszenie nr 510279829-N-2019 z dnia 22-12-2019 r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Zawierciu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607077-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 36464857800000, ul. ul. Krzywa  3, 42-400  Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 494 14 00, e-mail sekretariat@pukzawiercie.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.pukzawiercie.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Zawierciu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PUK 4 / 2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Zawierciu. 2. Zakup odbywać się będzie w okresie obowiązywania umowy we wszystkie dni każdego miesiąca 24 godziny na dobę na stacji paliw wskazanej przez Wykonawcy na terenie miasta Zawiercie na zasadzie detalicznego, bezgotówkowego tankowania pojazdów i sprzętu silnikowego lub do kanistrów - na podstawie indywidualnego upoważnienia. 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: a) benzyna bezołowiowa PB 95 w ilości - do 7 000 litów b) olej napędowy w ilości – do 48 000 litrów. Ilość paliwa może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) o +/- 20% z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć ceny ofertowej. 4. Brak odbioru deklarowanych ilości nie uprawnia Wykonawcy do żądania jego zakupu, a rzeczywiste ilości zakupionego paliwa wynikać będą z potrzeb Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega, że ilości paliwa stanowią jedynie uprawnienie do zakupu wskazanych ilości paliwa, a nie zobowiązanie. 6. Wykonawca zobowiązuje się do: a) sprzedaży paliw płynnych spełniających wymagania jakościowe określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680), b) wystawiania faktur zbiorczych dwa razy w miesiącu za okresy rozliczeniowe: od 1-ego do 15-go dnia miesiąca i od 16- go do ostatniego dnia miesiąca. Wykonawca będzie wystawiał faktury obejmujące należność za paliwo nie później niż siódmego dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego, c) wystawiania faktur na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3, przy czym zakup będzie udokumentowany dowodem wydania paliwa. 7. Dowód wydania zawiera następujące informacje: a) dokładny adres stacji paliw, b) nr rejestracyjny samochodu, c) kwota do zapłaty, d) ilość wydanego paliwa, e) cenę sprzedaży w kwotach brutto i netto wraz z odrębnie wyspecyfikowanym upustem, f) data i godzina transakcji. Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi pozostaje na stacji paliw. 8. Przedmiot zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8
 
Dodatkowe kody CPV: 09132100-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 221306.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa „SENGAM” Dariusz Bednarczyk
Email wykonawcy: dariuszbednarczyk@sengam.pl
Adres pocztowy: Ul. Mrzygłodzka 40
Kod pocztowy: 42-400
Miejscowość: Zawiercie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 268200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 268200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 270936.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.