Dzisiaj jest: 30.11.2022, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Dostawa wyposażenia dla pracowni szkolnej

Ogłoszenie nr 510274012-N-2019 z dnia 15-12-2019 r.

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze: INNOWACYJNA SZKOŁA-WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT PRACOWNI CYFROWO-MULTIMEDIALNEJ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałania 3-7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową- ZIT AJ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623513-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 21536253000000, ul. ul. Kopernika  1, 58-500  Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 48 500 183 198, e-mail xmmariusz@gmail.com, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://pankracy.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
INNOWACYJNA SZKOŁA-WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT PRACOWNI CYFROWO-MULTIMEDIALNEJ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZK.01.2019 / nr projektu RPDS.07.02.03-02-0002/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Celem realizacji Projektu jest poprawa warunków kształcenia, a poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt infrastruktury dydaktycznej- konkurencyjne kształcenie uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży oraz tworzenie korzystnych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Jelenia Góra oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nowoczesnego sprzętu do pracowni cyfrowo-multimedialnej wraz z wykonaniem okablowania i instalacji. Dostawa obejmuje transport, wniesienie, montaż, ustawienie we wskazanych pomieszczeniach, uruchomienie, przeszkolenie z obsługi i eksploatacji. Miejsce lokalizacji: budynek Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze przy ul. Kopernika 1. 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom. Musi posiadać niezbędne oznakowanie, certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wprowadzenia do obrotu zgodnie z aktami prawnymi. Ww. dokumenty w języku polskim muszą być przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Przedmiot zamówienia musi być kompletny- gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. Wszystkie instrukcje obsługi, eksploatacji/użytkowania, a także informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania muszą być dostarczone w języku polskim. 4. Oferowane produkty powinny być trwałe, bezpieczne i prawidłowo oznakowane co oznacza, że muszą spełniać wymagania ogólnego bezpieczeństwa określone w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. ...o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz art. 20 ustawy z 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. 5. Wyposażenie powinno posiadać etykiety z napisami w języku polskim zawierające: nazwę towaru, nazwę i dane producenta, oznaczenie identyfikujące produkt. 6. Za prawidłowe opakowanie elementów przedmiotu zamówienia na czas transportu odpowiada wyłącznie wykonawca co oznacza, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu, jak również opakowania nie podlegają dodatkowej opłacie ze strony Zamawiającego. 7. Szczegółowy opis przedmiotu jest w Karcie szczegółowego wyposażenia, która po obowiązkowym wypełnieniu kolumny 6. i kolumny 7. jest załącznikiem do oferty wykonawcy. Ww. Karta oznaczona jest w dokumentacji przetargowej jako plik [3]. Opis wyposażenia zawarty w Karcie szczegółowego wyposażenia jest opisem zawierającym minimalne wymagania i minimalne parametry techniczne jakie powinny posiadać poszczególne elementy przedmiotu zamówienia. Zastosowane w Karcie szczegółowego wyposażenia określenie przedmiotu zamówienia należy traktować jako definicje standardowe, poglądowo charakteryzujące i doprecyzowujące wyposażenie, a nie konkretne, firmowe wyposażenie. 8. Przedmiot zamówienia może być realizowany wyłącznie po godzinie 15:00 oraz w soboty i niedziele –bez ograniczenia czasowego, z uwagi na odbywające się zajęcia szkolne. 9. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony od daty podpisania przez strony umowy protokołu zdawczo - odbiorczego musi wynosić na cały zakres przedmiotu zamówienia co najmniej 36 miesięcy. 10. Wykonawca (Dostawca) w okresie gwarancyjnym musi zapewnić serwis gwarancyjny, przy czym: 1) naprawa związana z usunięciem wady w okresie gwarancji jest usługą bezpłatną; 2) wszystkie przeglądy okresowe w okresie gwarancji wykonuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko; 3) miejscem usunięcia wady zausterkowanego sprzętu, jest miejsce jego docelowej lokalizacji tj. budynek Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze przy ul. Kopernika 1, a jeżeli usunięcie w tym miejscu jest niemożliwe- koszt transportu/ dostarczenia do punktu serwisowego odbywa się na koszt Wykonawcy i przez Wykonawcę; 4) w przypadku, kiedy czas naprawy będzie dłuższy niż siedem(7) dni , z wyłączeniem sobót i dni świątecznych, liczony od następnego dnia zgłoszenia- Wykonawca dostarczy zastępczy sprzęt, o parametrach co najmniej takich jak element uszkodzony; 5) czas reakcji wykonawcy ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, tj. niedziel i świąt) na usunięcie usterki nie więcej niż 48 godziny od powiadomienia -za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub faksem- na adres lub numer wskazany w Ofercie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30210000-4
 
Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 30232110-8, 30237200-1, 31213300-5, 31214100-0, 31224100-3, 32322000-6, 32413100-2, 32420000-3, 32421000-0, 32422000-7, 32423000-4, 32424000-1, 38652100-1, 39134000-0, 39141300-5, 39515410-2, 39160000-1, 48000000-8, 48823000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 185836.82
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Daniel Prus prowadzący działalność pn. PHU MOD
Email wykonawcy: d.prus@pknj.pl
Adres pocztowy: Wyczółkowskiego 1/5
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 232440.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 232440.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 259345.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.